Các ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha – năm 2023

 

CÁC Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA

ĐƯỢC GIAO PHÓ CHO MẠNG LƯỚI CẦU NGUYỆN TOÀN CẦU CỦA NGÀI

NĂM 2023

 

 

JANUARY

For educators

We pray that educators may be credible witnesses, teaching fraternity rather than competition and helping the youngest and most vulnerable above all.

THÁNG GIÊNG

Cầu cho các nhà giáo dục

Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.

 

 

FEBRUARY

For parishes

We pray that parishes, placing communion at the centre, may increasingly become communities of faith, fraternity and welcome towards those most in need.

THÁNG HAI

Cầu cho các giáo xứ

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp thông làm trung tâm, để ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất.

 

 

MARCH

We pray for those who have suffered harm from members of the Church; may they find within the Church herself a concrete response to their pain and suffering.

THÁNG BA

Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.

 

 

APRIL

We pray for the spread of peace and non violence, by decreasing the use of weapons by States and citizens.

THÁNG TƯ

Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực

Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và bất bạo lực được lan tỏa khắp nơi, nhờ các quốc gia và người dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí.

 

 

MAY

For church movements and groups

We pray that Church movements and groups may rediscover their mission of evangelisation each day, placing their own charisms at the service of needs in the world.

THÁNG NĂM

Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội, mỗi ngày có thể tái khám phá sứ mạng loan báo Tin Mừng của họ, biết dùng các đặc sủng riêng để phục vụ cho những nhu cầu của thế giới.

 

 

JUNE

For the abolition of torture

We pray that the international community may commit in a concrete way to ensuring the abolition of torture and guarantee support to victims and their families.

THÁNG SÁU

Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn

Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đồng quốc tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.

 

 

JULY

We pray that Catholics may place the celebration of the  Eucharist at the heart of their lives, transforming human relationships in a very deep way and opening to the encounter with God and all their brothers and sisters.

THÁNG BẢY

Cầu cho việc sống mầu nhiệm Thánh Thể

Chúng ta hãy cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống của mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại một cách thẳm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em mình.

We pray the World Youth Day in Lisbon will help young people to live and witness the Gospel in their own lives.

THÁNG TÁM

Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới

Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon sẽ giúp người trẻ sống và làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống của họ.

 

 

SEPTEMBER

For people living on the margins

We pray for those persons living on the margins of society, in inhumane life conditions; may they not be overlooked by institutions and never considered of lesser importance.”

THÁNG CHÍN

Cầu cho những người đang sống bên lề

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bị coi thường bao giờ.

 

 

OCTOBER

We pray for the Church, that she may adopt listening and dialogue as a lifestyle at every level, and allow herself to be guided by the Holy Spirit towards the peripheries of the world.

THÁNG MƯỜI

Cầu cho Thượng Hội Đồng

Chúng ta hãy cầu nguyện để Hội Thánh có thể thực hành việc lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp độ, và để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần dẫn tới các vùng ngoại biên của thế giới.

 

 

NOVEMBER

We pray for the Holy Father; as he fulfils his mission, may he continue to accompany the flock entrusted to him, with the help of the Holy Spirit.

THÁNG MƯỜI MỘT

Cầu cho Đức Giáo Hoàng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

 

 

DECEMBER

We pray that people living with disabilities may be at the centre of attention in society, and that institutions may offer inclusive programmes which value their active participation.”

THÁNG MƯỜI HAI

Cầu cho người khuyết tật

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

 

Vatican, 9th February 2022

Francis

Original: Italian

 

Bản Việt ngữ : do nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện ở Việt Nam