Con đường nhỏ – Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu

(Mừng lễ thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su)

***

Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế?

Theo đường tôi có đến được nơi,

Sớm hôm hưởng thánh nhan Thiên Chúa,

Đấng đang hiện hữu ở trên trời?

Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế?

Âm thầm, phục vụ với hy sinh,

Việc dù nhỏ bé nhưng ý nghĩa,

Phụng sự Thiên Chúa qua tha nhân.

Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế?

Có những khúc nẻo lắm quanh co,

Vì đường hẹp quá sao tránh khỏi,

Thách thức gian nguy, sẽ khó dò.

Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế?

Xin ơn can đảm bước trên đường,

Dám sống dấn thân và quảng đại,

Dẫu rằng đau đớn vẫn còn vương.

Đường hỡi! Đường ơi! Sao nhỏ thế?

Nhưng hỡi ai đi hết đoạn đường,

Thi hành sống đẹp lòng Thiên Chúa

Mai ngày phúc kiến Đấng Yêu Thương./.

Little Stream