Mến Yêu Hằng Ngày, 12-08-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 6, 11-08-2022

🌷(Mt 19,3-12)🌷

Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su để thử Người. Họ nói: “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không?” Người đáp: “Các ông không đọc thấy điều này sao: “Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hoá đã làm ra con người có nam có nữ”, và Người đã phán: “Vì thế, người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Họ thưa với Người: “Thế sao ông Mô-sê lại truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ?” Người bảo họ: “Vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu, không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết: Ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình.”

Các môn đệ thưa Người: “Nếu làm chồng mà phải như thế đối với vợ, thì thà đừng lấy vợ còn hơn.” Nhưng Người nói với các ông: “Không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng; có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn; lại có những người tự ý không kết hôn vì Nước Trời. Ai hiểu được thì hiểu.”

🌷SUY NIỆM🌷

Đâu là ý định của Thiên Chúa nơi ơn gọi đời sống của ta, là đời sống ơn gọi hôn nhân gia đình, ơn gọi sống độc thân, hay ơn gọi thánh hiến ? 

Chúa Giê-su đối ứng với vấn đề ly dị bằng cách dẫn đám đông trở lại kinh nghiệm buổi đầu sáng tạo và kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Trong sách Sáng thế (St 2, 23-24), chúng ta biết ý định và mong ước của Thiên Chúa là người nam và người nữ được kết hôn trong Thánh ý Chúa trở nên một thân thể trong tương quan vợ chồng. Ý định này được biểu lộ hình ảnh sự gắn bó không thể phân ly giữa Adam và Eva. Ông bà được Thiên Chúa tạo dựng cho nhau và không dành cho riêng cho ai khác. Đây là hình ảnh chuẩn và là khuôn mẫu cho mọi cuộc hôn nhân. Chúa Giê-su giải thích rằng, sở dĩ Mô-sê cho phép ly dị bởi vì là một sự nhượng bộ vì người ta đánh mất hình ảnh lý tưởng ban đầu. Chúa Giê-su đã thiết định lại sự cao cả của hôn nhân một vợ một chồng cho những ai khao khát đón nhận và sẵn sàng sống tinh thần lề luật của Thiên Chúa. 

Kết hôn hay độc thân – đều là thánh hiến cho Chúa

Chúa Giê-su đánh giá cao những người tự nguyện sống độc thân vì Nước Trời. Cả hai lối sống, hôn nhân hay độc thân đều được Chúa kêu gọi để sống thánh hiến, nghĩa là dù lập gia đình hay độc thân đều được gọi để không sống cho riêng mình, nhưng là sống cho Chúa. Cuộc sống của chúng ta không chỉ là riêng của chúng ta, nhưng thuộc về Chúa. Ngài trao sức mạnh, niềm vui và ơn phúc cho những ai muốn nên hoàn thiện theo thánh ý Ngài trong ơn gọi của mình. Bạn có đang tìm kiếm Chúa Giê-su và ân huệ của Ngài trong lối sống của bạn không? 

“Lạy Chúa Giê-su, lời kêu gọi nên thánh của Ngài đã mở rộng đến tất cả mọi trạng thái của cuộc sống. Xin hãy thánh hóa cuộc sống của con – như người lập gia đình hay độc thân – rằng con có thể sống như người nam và người nữ được thánh hiến cho Ngài. Xin cho con trở nên như men trong một xã hội coi thường hôn nhân chung thủy trọn đời, sự khiết tịnh và sống độc thân vì Chúa. Amen.” 

—//—-//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/aug17.htm

What is God’s intention for our state in life, whether married or single?
Jesus deals with the issue of divorce by taking his hearers back to the beginning of creation and to God’s plan for the human race. In Genesis 2:23-24 we see God’s intention and ideal that two people who marry should become so indissolubly one that they are one flesh. That ideal is found in the unbreakable union of Adam and Eve. They were created for each other and for no one else. They are the pattern and symbol for all who were to come. Jesus explains that Moses permitted divorce as a concession in view of a lost ideal. Jesus sets the high ideal of the married state before those who are willing to accept his commands.

Whether married or single – be consecrated for the Lord
Jesus, likewise sets the high ideal for those who freely renounce marriage for the sake of the kingdom of heaven. Both marriage and the single life are calls from God to live a consecrated life, that is to live as married couples or as singles who belong not to themselves but to God. Our lives are not our own, but they belong to God. He gives strength, joy, and blessing to those who seek to follow his way of holiness in their state of life. Do you seek the Lord Jesus and his grace for your state of life? 

“Lord Jesus Christ, your call to holiness extends to all in every state of life. Sanctify our lives – as married couples and as singles – that we may live as men and women who are consecrated to you. Make us leaven in a society that disdains life-long marriage fidelity, chastity, and living single for the Lord.”