Mến Yêu Hằng Ngày, 20-04

MẾN YÊU HẰNG NGÀY – SINH RA MỘT LẦN NỮA
Thứ 2, 20-04-2020 (Ga 3,1-8)

Trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người: “Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.”  Ông Ni-cô-đê-mô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao?” Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”

SUY NIỆM

“Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào nước Thiên Chúa, nếu không tái sinh bởi Nước và Thánh Thần” (Ga 3,5).

Anh muốn tái sinh chứ? Đây là câu hỏi thông thường của những người rao giảng Tin Mừng. Và câu hỏi này lại không phải là câu dành cho mỗi người chúng ta sao ! Anh muốn tái sinh chứ? Vậy, tái sinh có nghĩa chính xác là gì?

Niềm hy vọng là nhiều người trong chúng ta trả lời muốn được tái sinh. Kinh Thánh cho biết chúng ta cần phải lãnh nhận sự sống mới trong Chúa Ki-tô. Con người cũ phải chết đi để con người mới được sinh ra. Đây chính là ý nghĩa của việc trở nên người Ki-tô hữu. Con người nhận lấy sự sống mới trong Chúa Ki-tô.
Tái sinh bởi Nước và Thánh Thần, được diễn ra trong ngày lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Khi chúng ta được rửa tội, chúng ta được dìm vào nước và sự chết của Chúa Ki-tô. Và khi chúng ta tái sinh, chúng ta được sinh lại trong Ngài. Điều này có nghĩa là, việc rửa tội thực sự đã đem lại điều kỳ diệu tuyệt vời đó trong chúng ta. Kết quả của việc rửa tội là chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa Ba Ngôi chí thánh. Việc rửa tội thường diễn ra khi ta còn nhỏ, nên chúng ta ít nghĩ đến hiệu quả này. Nhưng, chúng ta nên thường xuyên nghĩ về giá trị của việc Bí tích cao trọng, Bí tích làm cho ta trở nên con người mới.
Bí tích rửa tội ảnh hướng đến toàn bộ con người và đời sống vĩnh cửu của chúng ta. Nó tẩy sạch và ghi dấu ấn thiêng liêng trong tâm hồn ta. Dấu ấn này là nguồn ân sủng thường xuyên đổ vào đời sống ta, giống như giếng nước ân sủng không bao giờ khô cạn mà chúng ta múc lấy hằng ngày. Từ giếng ân sủng này, chúng ta được nuôi dưỡng và làm mới lại đời sống của mình để sống đúng phẩm giá như chúng ta được kêu gọi để sống. Chúng ta được trao ban ân sủng từ giếng này và chúng ta cần sống như những người con thảo của Cha Trên Trời.

Phản tỉnh: Hôm nay, bạn hãy ngẫm nghĩ về Bí tích Rửa Tội mà bạn đã lãnh nhận, và Mùa Phục Sinh là thời gian thuận lợi để làm mới lại bí tích này. Rảy nước phép là cách tốt để giúp bạn nhớ lại phẩm giá và ân sủng mà bạn đã lãnh nhận khi được rửa tội. Lần tới, khi bạn đến nhà thờ, bạn lấy nước phép, làm dấu thánh giá trên mình là cách thức giúp bạn nhớ lại Bí tích Rửa Tội và phẩm giá cùng ân sủng đã trao ban cho bạn. Đó cũng là ý nghĩa của việc lấy nước thánh làm dấu trên mình. Bí tích Rửa Tội làm cho bạn trở nên một thụ tạo mới. Trong Mùa Phục Sinh này, bạn cần tìm hiểu để biết hơn và sống ý nghĩa hơn đời sống mới mà bạn đã lãnh nhận.

Lạy Cha trên trời, hôm nay, con làm mới lại Bí tích Rửa Tội của con. Con quyết tâm từ bỏ mọi tội lỗi cùng những quyến rũ của ma quỷ, và tuyên xưng đức tin của con vào Con Yêu Duy Nhất của Cha là Chúa Giê-su Ki-tô. Xin Cha ban cho con ân sủng để con có thể sống đúng với nhân phẩm mà con đã được kêu gọi để sống. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa. Amen.

———
Nhóm Bạn Đường Linh Thao
Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/lent-and-easter-reflections/9-second-week-of-easter/

Born Again
Monday of the Second Week of Easter

“Amen, amen, I say to you, unless one is born of water and Spirit he cannot enter the Kingdom of God.”  John 3:5

Are you born again?  This is a common question among many of the evangelical Christians.  But it’s a question that we should ask ourselves also.  So are you?  And what does that exactly mean?

Hopefully each one of us answers that question with a wholehearted “Yes!”  Scripture is clear that we must receive a new birth in Christ.  The old self must die and the new self must be reborn.  This is what it means to become a Christian.  We take on a new life in Christ.

Being born again happens by water and the Holy Spirit.  It happens in baptism.  When we are baptized we enter into the waters and die with Christ.  As we rise from the waters we are reborn in Him.  This means that baptism does something truly amazing in us.  It means that, as a result of our baptism, we are adopted into the very life of the Most Holy Trinity.  Baptism, for most of us, happened when we were infants.  It’s one of those things we do not think about very often.  But we should.

Baptism is a sacrament that has an ongoing and eternal effect in our lives.  It implants an indelible character upon our souls.  This “character” is a constant source of grace in our lives.  It is like a well of grace that never goes dry.  From this well we are constantly nourished and renewed to live out the dignity we are called to live.  We are given from this well the grace we need to live as sons and daughters of our Father in Heaven.

Reflect, today, upon your own Baptism.  Easter is a time more than any when we are called to renew this Sacrament.  Holy water is a good way to do just that.  Perhaps the next time you are at church it would be good to consciously remind yourself of your baptism, and the dignity and grace you have been given through this sacrament, by making a sign of the cross on your forehead with holy water.  Baptism has made you into a new creation.  Seek to both understand and live that new life you have been given during this Easter season.

Heavenly Father, I renew today my baptism.  I forever renounce sin and profess my faith in Christ Jesus Your Son.  Give me the grace I need to live out the dignity to which I have been called.  Jesus, I trust in You.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.