Mến Yêu Hằng Ngày, 21-07-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 5, 21-07-2022

🌷(Mt 13, 10-17)🌷

“Các môn đệ đến gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp: “Bởi vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không. Ai đã có thì được cho thêm, và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy mất. Bởi thế, nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe không hiểu. Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng: Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy; vì lòng dân này đã ra chai đá: chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.

“Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.

🌷SUY NIỆM🌷

Bạn có muốn hiểu biết nhiều hơn về Thiên Chúa không? Thánh Augustino đã từng nói: “Tôi tin để hiểu; và tôi hiểu để tin hơn.” Cả tin và hiểu đều là ân sủng của Chúa Thánh Thần, chính Ngài làm cho chúng ta có thể nghe hiểu được Lời Chúa, để nhờ đó chúng ta có thể biết Chúa hơn, và hiểu hơn về tình yêu và sự thật của Ngài. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã cảnh báo các môn đệ rằng không phải tất cả mọi người đều có thể hiểu được những điều Ngài giảng dạy.

Con tim đóng kín – Tâm trí thành kiến

Tiên tri I-sai-a đã cảnh báo rằng có người nghe Lời Chúa nhưng chẳng tin, có người thấy hành động và phép lạ của Chúa nhưng vẫn chai đá chẳng chấp nhận. Các kinh sư và Pharisêu vẫn luôn tự hào bởi kiến thức sâu rộng về Kinh Thánh, đặc biệt là Lề Luật. Họ đã nghe các dụ ngôn của Chúa Giêsu, chứng kiến những phép lạ và các dấu chỉ Ngài làm, nhưng họ lại không đón nhận các thông điệp của Chúa, và khước từ cả Ngài. Vì sao họ “nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu”? Sự mù loà và điếc lác thiêng liêng ấy là do trái tim họ đã đóng kín và tâm trí họ bị khoá chặt bởi lòng kiêu ngạo và thành kiến. Làm sao mà con trai của một bác thợ mộc đến từ Ga-li-lê lại có thể hiểu biết về Chúa và Lời Chúa hơn những nhà thông thái đã dành cả đời để nghiên cứu và giảng dạy Lề Luật được chứ? Đó hẳn là những suy nghĩ của các kinh sư và Pharisêu.

Lắng nghe với lòng thờ kính và tin tưởng

Thiên Chúa chỉ có thể mặc khải những bí nhiệm về Nước Trời cho những ai biết khiêm hạ, cậy trông và phó thác cho Chúa. Các dụ ngôn của Chúa Giêsu sẽ soi sáng cho chúng ta nếu chúng ta biết lắng nghe với một tâm hồn và con tim rộng mở, sẵn sàng để cho Lời Ngài chất vấn. Nếu chúng ta đến với Lời Chúa trong sự thờ ơ, thành kiến và chẳng tin tưởng, thì chúng ta cũng sẽ “nghe mà chẳng hiểu”, “nhìn mà chẳng thấy”. Lời Chúa chỉ có thể bén rễ trong trái tim sẵn sàng tin tưởng và tự nguyện vâng phục. Nếu chúng ta muốn nghe và hiểu Lời Chúa, chúng ta phải lắng nghe với lòng thờ kính và tin tưởng hết lòng.

Jerome, một học giả Kinh Thánh (342-419 AD) đã viết: “Bạn đang đọc [Kinh Thánh] ư? Không! Là người hứa hôn của bạn đang nói chuyện với bạn đó. Người chính là Chúa Ki-tô, Đấng đã kết hợp nên một với bạn. Ngài đưa bạn ra khỏi sa mạc hoang vu và dẫn bạn về nhà của Ngài, nói với bạn rằng: ‘Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh’”

Lạy Chúa Thánh Thần, xin dạy dỗ và hướng dẫn con. Xin mở tai con để con nghe Lời Chúa, cùng mở mắt con để con hiểu công trình của Chúa trong cuộc đời con. Ước gì tim con đừng bao giờ tẻ nhạt và tai con chẳng bao giờ chê chán lắng nghe tiếng Chúa.

—–//—–//—–

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: http://dailyscripture.servantsoftheword.org/readings/2018/jul26.htm

Do you want to grow in your knowledge of God? Saint Augustine of Hippo (354-430 AD) once said: “I believe, in order to understand; and I understand, the better to believe.” Both faith and understanding are gifts of the Holy Spirit that enable us to hear God’s word with clarity so we can know God better and grow in the knowledge of his love and truth. Jesus, however, had to warn his disciples that not everyone would understand his teaching. 

Closed hearts – prejudiced minds 

The prophet Isaiah had warned that some would hear God’s word, but not believe, some would see God’s actions and miracles, and remain unconvinced. Ironically some of the greatest skeptics of Jesus’ teaching and miracles were the learned scribes and Pharisees who prided themselves on their knowledge of Scripture, especially on the law of Moses. They heard Jesus’ parables and saw the great signs and miracles which he performed, but they refused to accept both Jesus and his message. How could they “hear and never understand” and “see but never perceive”? They were spiritually blind and deaf because their hearts were closed and their minds were blocked by pride and prejudice. How could a man from Galilee, the supposed son of a carpenter, know more about God and his word, than these experts who devoted their lives to the study and teaching of the law of Moses? 

Listen with reverence and faith 

God can only reveal the secrets of his kingdom to the humble and trusting person who acknowledges their need for God and for his truth. The parables of Jesus will enlighten us if we approach them with an open mind and heart, ready to let them challenge us. If we approach God’s word with indifference, skepticism, and disbelief, then we, too, may “hear but not understand” and “see but not perceive.” God’s word can only take root in a receptive heart that is ready to believe and willing to submit. If we want to hear and to understand God’s word, we must listen with reverence and faith. Do you believe God’s word and do you submit to it with trust and reverence? 

Jerome, an early church bible scholar who lived between 342-419 AD, wrote: “You are reading [the Scriptures]? No. Your betrothed is talking to you. It is your betrothed, that is, Christ, who is united with you. He tears you away from the solitude of the desert and brings you into his home, saying to you, ‘Enter into the joy of your Master.’”

“Holy Spirit, be my teacher and guide. Open my ears to hear God’s word and open my eyes to understand God’s action in my life. May my heart never grow dull and may my ears never tire of listening to the voice of Christ.”