Mến Yêu Hằng Ngày, 24-09-2022

MẾN YÊU HẰNG NGÀY

Thứ 7, 24-09-2022

🌷(Lc 9,43b-45)🌷

Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giê-su làm, Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

🌷SUY NIỆM🌷

 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây…” 

Đức Giê-su kêu gọi các môn đệ chú ý lắng nghe kỹ lời Ngài sắp nói. Và rồi Ngài bắt đầu giải thích về cuộc khổ nạn và cái chết Ngài sắp phải trải qua, nhưng các ông không nhận ra ý nghĩa lời Ngài và họ sợ không dám hỏi lại về lời ấy. 

Dù cho các môn đệ không hiểu và thậm chí các ông không dám hỏi lại Đức Giê-su, Ngài cũng không cảm thấy buồn vì các ông thiếu hiểu biết, khi ngày giờ đến, họ sẽ hiểu những gì thầy mình nói. Nhưng trước hết, các ông không khỏi bối rối khi nghe những lời ấy.

Khi nào các tông đồ hiểu được điều ấy? Các ông đã thông hiểu ngay khi Chúa Thánh Thần đến và dẫn đưa các ông đến chân lý sự thật. Thông qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, Thiên Chúa soi sáng cho họ hiểu được mầu nhiệm huyền diệu ấy.

Giống như các tông đồ xưa, khi chúng ta đối diện với mầu nhiệm đau khổ mà Chúa Giê-su đã trải qua, đau khổ của chính chúng ta hay của những người ta yêu thương, sự thường ta không khỏi hoang mang, bối rối. Và phải có ơn Chúa Thánh Thần khai sáng tâm trí, chúng ta mới có thể thông suốt và thấu hiểu được ý nghĩa và giá trị của khổ đau. Không ai được miễn trừ khỏi những đau khổ của cuộc sống nơi trần thế. Nếu chúng ta không để Chúa Thánh Thần hoạt động trong đời sống mình, thì những biến cố sẽ dẫn ta đến nỗi hoang mang, tuyệt vọng. Nhưng nếu ta để Ngài hành động, tâm trí ta sẽ được khai mở và rồi ta bắt đầu hiểu được những việc Thiên Chúa đã làm trong chúng ta như thế nào thông qua các biến cố, như cách Ngài cứu rỗi loài người qua cuộc thương khó của Chúa Giêsu vậy.

Phản tỉnh: chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại chính mình, liệu xem bản thân đã thông hiểu những biến cố của Chúa Giê-su và của chính chúng ta hay chưa. Chúng ta có để Chúa Thánh Thần hành động, qua đó, Thiên Chúa biểu lộ cho ta thấy ý nghĩa và giá trị của những biến cố và sự kiện trong đời ta hay không? Hãy dâng lên Chúa Thánh Thần lời cầu nguyện, xin Ngài ban ơn khôn ngoan, để nhờ đó ta được Chúa dẫn dắt đến những mầu nhiệm huyền diệu trong đức tin của chúng ta.

Lạy Chúa, con biết Ngài đã chịu đau khổ và chịu chết để cứu chuộc chúng con. Con biết rằng những đau khổ của con sẽ trở nên giá trị và ý nghĩa trong Thánh Giá của Ngài. Xin soi sáng cho con, giúp con nhận thấy điều bí nhiệm tuyệt vời ấy, để con tìm thấy giá trị cao quý trong thập giá của Ngài cũng như của chính con. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa.

—–//—–//——-//—-

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-18-34/twenty-fifth-week-in-ordinary-time/

“Pay attention to what I am telling you. TheSon of Man is to be handed over to men.” But they did not understand this saying; its meaning was hidden from them so that they should not understand it, and they were afraid to ask him about this saying.  Luke 9:44-45

So why was the meaning of this “hidden from them?”  Interesting.  Here Jesus tells them to “pay attention to what I am telling you.”  And then begins to explain He will suffer and die.  But they did not get it.  They did not understand what He meant and “they were afraid to ask Him about this saying.”

The truth is that Jesus was not offended by their lack of understanding.  He realized that they would not immediately understand.  But this did not stop Him from telling them anyway.  Why?  Because He knew that they would come to understand in time.  But, at first, the Apostles just listened in a bit of confusion.

When did the Apostles come to understand?  They understood once the Holy Spirit descended upon them leading them into all Truth.  It took the workings of the Holy Spirit to understand such deep mysteries.

The same is true with us.  When we face the mystery of Jesus’ sufferings, and when we face the reality of suffering in our own lives or the lives of those we love, we can often be confused at first.  It takes a gift from the Holy Spirit to open our minds to understand.  Suffering is most often inevitable.  We all endure it.  And if we do not allow the Holy Spirit to work in our lives, suffering will lead us to confusion and despair.  But if we allow the Holy Spirit to open our minds, we will begin to understand how God can work in us through our sufferings just as He brought salvation to the world through the sufferings of Christ.

Reflect, today, upon how well you understand both Jesus’ sufferings and your own.  Are you allowing the Holy Spirit to reveal to you the meaning and even the value of suffering?  Say a prayer to the Holy Spirit asking for this grace and let God lead you into this profound mystery of our faith.

Lord, I know You suffered and died for my salvation.  I know that my own suffering can take on new meaning in Your Cross.  Help me to more fully see and understand this great mystery and to find even greater value in Your Cross as well as mine.  Jesus, I trust in You.