Mến Yêu Hằng Ngày –  bạn chuộng gì hơn?

Thứ 4, 22-04-2020 (Ga 3, 16-21) Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế …

The post Mến Yêu Hằng Ngày –  bạn chuộng gì hơn? appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.