Sao Ngài bỏ rơi con? (02.11.2021 – Cầu cho các tín hữu đã qua đời)

https://phutcaunguyen.net/pcnapp/audio/1102LECAUCHOTINHUUQUADOI.mp3   Lời Chúa: Mc 15, 33-39 Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Ðức Giêsu kêu lớn tiếng: “Êlôi, Êlôi, lama sabácthani!” Nghĩa là: “Lạy Thiên Chúa, Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?” Nghe vậy, một vài người …

The post Sao Ngài bỏ rơi con? (02.11.2021 – Cầu cho các tín hữu đã qua đời) appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.