Tháng 5: Lời cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH Phanxicô

THÁNG 5. 2020 – CẦU CHO CÁC PHÓ TẾ (*)

Lạy Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã hiến mạng sống vì tình yêu. Chúng con xin dâng lời cảm tạ vì ân sủng Chúa dành cho các Phó Tế, một ơn gọi phục vụ đặc thù.

Nhờ ân sủng của Thiên Chúa, các Phó Tế là những người coi sóc việc phục vụ trong Giáo Hội: phục vụ Lời Chúa, phục vụ Bàn Thánh và phục vụ người nghèo.

Ơn gọi của các Phó Tế nhắc nhớ rằng đức tin, qua các hình thức khác nhau như: phục vụ cộng đoàn, kinh nguyện cá nhân, những hình thức bác ái khác nhau và trong các bậc sống: giáo dân, tu sĩ, thừa tác viên – có một chiều kích thiết yếu đó là phục vụ Thiên Chúa và con người.

Thông qua các Phó Tế, Thiên Chúa muốn toàn thể Giáo Hội tái khám phá ý nghĩa phục vụ như một trong những ân sủng đặc trưng của mình.

Xin cho các Phó Tế, qua bí tích của sự phục vụ Thiên Chúa và anh chị em, có thể sống ơn gọi trong gia đình, cùng gia đình, trong Giáo Hội và cùng với Giáo Hội. Amen.

* Lời nguyện được lấy cảm hứng từ cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục, tu sĩ nam nữ trong chuyến thăm mục vụ của ngài ở Tổng Giáo Phận Milan, 25.3.2017.

***   ***  ****

Per l’evangelizzazione – Per i diaconi*

O Cristo Gesù, Signore che ti sei fatto servo per amore,
Ti rendiamo grazie per il dono del diaconato, che è una Tua chiamata specifica al servizio.

Per Tuo dono i diaconi sono i custodi del servizio nella Chiesa: il servizio alla Parola, il servizio all’Altare, il servizio ai Poveri.

Tu chiami i diaconi a ricordare a tutti noi che la fede, nelle sue diverse espressioni – la liturgia comunitaria, la preghiera personale, le diverse forme di carità – e nei suoi vari stati di vita –laici, persone consacrate, ministri ordinati-– possiede un’essenziale dimensione di servizio a Te e ai fratelli.

Attraverso di loro Tu vuoi che l’intera tua Chiesa riscopra il servizio come uno dei suoi doni caratteristici.

Fa’ che i diaconi, sacramento del servizio a Te e ai fratelli, vivano la loro vocazione all’interno della famiglia e con la famiglia; all’interno della Tua Chiesa e con la Tua Chiesa.

Amen!

(5) Preghiera ispirata dall’Incontro del Santo Padre Francesco con i Sacerdoti e i Consacrati in occasione della Visita pastorale all’Arcidiocesi di Milano, 25.3.2017

——//——//——

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao

Nguồn: https://www.popesprayer.va/wp-content/uploads/2019/12/preghiere-adp-2020.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.