Thiên Chúa ở đâu trong cơn đại dịch?

Thứ Năm – Thánh Bonaventure, Gmtsht

Thứ Sáu – Tuần 15 Mùa Thường Niên

Thứ Bảy – Tuần 15 Mùa Thường Niên

Chúa Nhật – Tuần 16 Mùa Thường Niên

Thứ Hai – Tuần 16 Mùa Thường Niên

Thứ Ba – Tuần 16 Mùa Thường Niên

Thứ Tư – Tuần 16 Mùa Thường Niên