Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay là ngày đầu Năm Mới, Ngày Hòa Bình Thế Giới, và là ngày lễ kính Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Con chiêm ngắm Mẹ Maria, Đấng Hạ sinh Chúa Cứu Thế, như mẫu gương tuyệt hảo vì Mẹ đã “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.” (Lc 2,19) Con xin dâng lên Cha năm mới này. Xin Đức Nữ Trinh Maria giúp sức cho con hôm nay, và nguyện xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa cho những điều con đang cần đến. Con cũng cầu nguyện theo ý ĐTC Phanxicô gửi gắm trong tháng này: Xin cho các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

This first day of the New Year, the World Day of Peace, is the feast of Mary, the Mother of God. Let us take Mary as a model, who, having given birth to our Savior, “kept all these things, reflecting on them in her heart” (Lk 2:19). Let us offer our year to the Lord. May the Virgin Mary help us today; we ask her for whatever it is we need. Let us also pray for the intention Pope Francis gives to us for this month: that educators be credible witnesses, teaching fraternity instead of competition and helping the youngest and most vulnerable people in particular. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Hãy cầu nguyện với lòng can đảm, tín trung và thậm chí khẩn thiết, chớ bao giờ mệt mỏi. Bởi vì lời cầu nguyện không phải là cây đũa thần, nhưng đúng hơn, đó là một sự tìm kiếm, một việc phải làm, một cuộc chiến đấu đòi hỏi nhiều ý chí, sự kiên trì và quyết tâm. Ở Argentina, cha đã gặp một người bố ở lại cả đêm trước cửa Đền thánh Luján để nài xin Chúa chữa lành cho đứa con gái đang hấp hối của mình. Thường khi cầu nguyện, nghĩa là bạn đang cần một điều gì đó. Và Thiên Chúa là một người bạn, thậm chí là một người bạn giàu có, Ngài có tất cả những gì chúng ta cần. Và bất cứ ai xin sẽ nhận được.” (ĐTC Phanxicô). Con có quan tâm đến việc gặp gỡ cá vị với Chúa trong cầu nguyện không? Con bắt đầu lại ngày sống của con với ý tưởng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

Pray with courage, with perseverance, and even with insistence, without ever getting tired. Because prayer is not a magic wand, but rather, it is a search, a job, a fight that requires will, perseverance, and determination. In Argentina, a father I met stayed all night at the door of the Luján sanctuary to ask God for the healing of her dying daughter. Often when you pray, you need something. And God is a friend, even a friend who is rich, who has what we need. And whoever asks receives (Pope Francis). Do you take care of your personal encounter with the Lord in prayer? Restart your day with this in mind.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Ngày đầu tiên của năm giống như lăng kính, một viên pha lê mà từ đó mở ra một năm mới. Con có sống ngày hôm nay trong yêu thương không? Bởi việc đối xử công bằng với anh chị em mình là đang xây dựng hòa bình cách cụ thể trong đời sống này. Tạ ơn Cha, vì con hiểu ra con phải cho đi và không được thờ ơ với anh chị em mình. Nếu hôm nay con có cư xử cách thờ ơ với tha nhân, xin Cha tha thứ cho con! Con muốn sống trọn một năm mới với lòng quyết tâm, và con muốn hòa hợp ý chí của con với ý muốn nhiệm mầu của Cha. Xin cho Nước Công lý và Hòa bình của Cha trị đến! Đặc biệt, con phó dâng cho Cha tất cả những ai đang cảm thấy cô đơn trong những ngày tết này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

The first day of the year is like a prism, a crystal from which the year opens. Have I lived this day lovingly? If I act with justice to my brothers, I am building concrete peace in life. Thank the Lord! It’s important that I make a contribution, that I don’t act indifferently towards my brothers and sisters. Yes, today I likely have acted with indifference. Forgive me, Lord! I desire to live this year with determination, and I am determined to join my will to yours. May your Kingdom of justice and peace come! I entrust to you especially those who have felt alone during these holidays. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao