Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-07-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/07/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Đối mặt với cơn bão nổi lên, chúng ta có thể sợ hãi, nhưng chúng ta cũng có thể tin tưởng vào Chúa. Một hôm Chúa Giêsu đang ở trên thuyền thì bão tố nổi lên: “Bấy giờ Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển. Và biển yên lặng như tờ!” (Mt 8,26). Lạy Chúa, con phó thác cho Chúa những lo lắng của con và ý chỉ của mạng lưới cầu nguyện này. Con trao vào tay Chúa các khó khăn mà những người con yêu thương phải đối diện và sự hoang tàn đang tra tấn nhân loại. Xin Lời của Chúa nên nguồn sáng cho chúng con. Con nghĩ đến và mong chờ cử hành Thánh Thể sắp được thông dự. Lạy Chúa Giêsu, xin hãy đến. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

In the face of the storm that has arisen, we can fear, but we can also trust in the Lord. One day when Jesus was in a boat, the storm raged: “Then he got up, rebuked the winds and the sea, and there was great calm” (Mt 8:26). I entrust to you, Lord, my worries and the intentions of this prayer network. I entrust to you the difficulties that my loved ones face and the desolation that torments humanity. May your Word be our light. I think of and look forward to the next sacrament of the Eucharist in which I will be able to participate. Come, Lord Jesus. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

“Anh em hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô” (2 Tm 2,8). Khi con tham dự Thánh lễ là lúc Chúa hiến mạng Ngài cho con. Nhờ đó, Mầu Nhiệm Thánh càng nên sâu sắc hơn. Vì thế, khi con không tham dự Thánh lễ, con muốn cầu nguyện trước Nhà Tạm, để nhớ rằng Chúa ở đó, và Ngài đã hiến mạng sống mình cho con. “Tưởng nhớ” là lệnh truyền mà qua đó Chúa trao ban chính Ngài: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy”. Như vậy, mỗi khi cử hành nhiệm tích này, con nhớ đến Chúa. Mỗi khi con đến cầu nguyện trước Nhà Tạm, con hãy nhớ điều này: ‘Hãy nhớ đến Đức Giêsu Kitô’” (ĐTC Phanxicô). Huấn dụ dành cho Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể (07-08-2015)

WITH JESUS DURING THE DAY

“Remember Jesus Christ” (2 Tim 2:8). When you are at the Mass, He gives his life for you. Thus, the Mystery deepens. Then, when you do not go to Mass, but go to pray before the Tabernacle, remember that he is there, and that he gave his life for you. Memory. This is the commandment that Jesus gave to his own: ‘Do this in memory of me’; that is, every time you celebrate this celebration, remember me. Every time you go to pray before the Tabernacle, remember this: ‘Remember Jesus Christ’” (Pope Francis). The Eucharistic Youth Movement (EYM) (August 7, 2015) | Pope Francis (vatican.va) – paragraph 13

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Con có thể nhớ thuộc lòng một đoạn điệp khúc hay một bài hát mà con yêu thích không? Con ngân nga bài hát này và thưởng thức lời bài hát: Lạy Chúa, tạ ơn Chúa vì ngày đã qua. Con đã hoàn thành sứ mạng của mình chưa? Điều gì đã đánh dấu ngày hôm nay: đó là cảm giác bình tĩnh, căng thẳng, đơn điệu hay độc đáo? Dù đó là gì, con tin tưởng nơi Chúa. Con xin dâng lên Chúa trót cả những căng thẳng hay nỗi vui mừng của con. Xin Chúa thương nhận tất cả, Chúa ơi. Xin Chúa cũng nhận lời con xin lỗi vì con biết không phải lúc nào con cũng sống thành tín. Đôi khi con không đủ can đảm để làm chứng cho Ngài trước nghịch cảnh. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Can I remember by heart a beautiful chorus or a song that I like? I recite this song and savor the lyrics. I bless you, Lord, for the day that has passed. Have I accomplished my mission? What marked this day: a sense of calm, stress, monotonousness, or originalilty? Whatever it was, I trust you. I offer you my stress or joy. Receive it all, Lord. Please recieve my apology too because I know that I am not always faithful. Sometimes I do not have the courage to bear witness to You when it gets tougher. Hail Mary.