Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày hôm nay với một con tim sẵn sàng và biết ơn, vì con nhận ra Chúa đang cùng đi với con và sống trong con. “Chính Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Ga 14,1-6). “Cầu nguyện, cử hành Thánh Thể và noi gương Chúa Giêsu: đó là ba ‘cánh cửa’ mà người ta phải mở ra để tìm đường hướng đến sự thật và sự sống. Chúng ta cần liên tục tự vấn mình phải duy trì sống đời cầu nguyện, cử hành Thánh Thể, và noi gương Chúa Giê-su như thế nào” (ĐTC Phanxicô). Con dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các phong trào của Hội Thánh. Xin cho họ biết đồng hành với Chúa khi cầu nguyện, phụng vụ Thánh Thể và noi gương Chúa. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I start this day with a ready and grateful heart, recognizing that Jesus accompanies us and lives in us. “I am the way and the truth and the life” (Jn 14:1-6). “Pray, celebrate, and imitate Jesus: these are the three “doors” that one must open to find the way to go towards the truth and the life. It is necessary to ask ourselves continually how to go in our prayer life, celebration, and imitation of Christ” (Pope Francis). Offer your life so that Church movements walk with Jesus praying, celebrating, and imitating Him. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dành một chút thời gian nghỉ ngơi và để bình an của Chúa tràn ngập trái tim con. Con đã sống hành trình của mình như thế nào cho đến lúc này? ĐTC Phanxicô dạy con rằng “Các môn đệ của Chúa Giêsu sống đức tin của họ theo phong cách của Thầy Chí Thánh, và luôn khao khát phục vụ cuộc sống của tha nhân trong niềm vui và hy vọng.” Sống theo phong cách của Chúa giúp con được tái sinh với lòng can đảm, để đối diện mỗi ngày với những thách thức mới nảy sinh, đồng thời giúp con biết sử dụng các đặc sủng Chúa ban để phục vụ anh chị em, đặc biệt là những người cần đến nhất. Con tiếp tục ngày sống với quyết tâm này.

WITH JESUS DURING THE DAY

I take a moment of rest and let the peace of Christ flood my heart. How have I lived my journey so far? Pope Francis teaches us that “disciples of Jesus live their faith according to the style of Jesus, at the service of the life of men and women, with the joyful and the hopeful, the thirsty and the anxious.” Living in the style of Jesus makes us reborn with the courage to face the challenges that arise daily, putting our charisms at the service of our sisters and brothers, especially for those who are most in need. I continue my day with this in mind.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, đôi khi con đường đến với Chúa dường như có chút tăm tối, nhưng con cám ơn Chúa vì các nhóm và phong trào hoạt động trong Hội Thánh đang được mở ra cho nhiều người. Phần con, con có nhận thức mình là chi thể sống động của Hội Thánh không? Con có đang làm phong phú thêm Hội Thánh địa phương mà con đang sống và hiện diện không? Xin giúp con trở nên ánh sáng cho những ai đang tìm kiếm Chúa. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, sometimes the path to arrive to you seems a little dark, but thank you to the groups and movements that act in your church for the path is open to many. Do I feel this belonging? Am I enriching the church that I live in with my presence? Grant me to be a light for those who are searching for you. Hail Mary.