Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-05-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13/05/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay chúng con mừng kính Lễ Đức Mẹ Fatima. Ba trẻ đang chăn chiên đã “thấy” và “lắng nghe” Mẹ nhắn nhủ. “Thị kiến” đó đã thay đổi cuộc đời họ. Các tông đồ cũng đã thấy và nghe về Chúa Giê-su, và họ đi theo Ngài. Đi theo và ở bên cạnh Chúa đã thay đổi cuộc sống của họ. Sau một vài năm ở bên cạnh họ, Chúa Giê-su cảnh báo: “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy”. (Ga 16,16-20). Mặc dù không nhìn thấy Ngài về mặt thể lý, con cũng được kêu gọi đi theo Chúa trong ngày hôm nay. Ngài vẫn tiếp tục, phục sinh và đồng hành cùng với con. Xin cho con ý thức thực tại này và phó dâng cuộc hành trình của con hôm nay cho Chúa. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Today we celebrate Our Lady of Fatima. Some shepherds “saw” and “listened” to Our Lady for a time. That “vision” changed their lives. The apostles also saw and heard Jesus, and they followed him. Walking next to him transformed their lives. After a few years at their side, Jesus warns them: “In a short time you will no longer see me” (John 16:16-20). Despite not seeing him physically, you are also called today to follow in his footsteps. He continues, risen, walking with you. Become aware of this reality and offer your journey to God. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nâng tâm hồn lên, nhẹ nhàng, trong giây phút cầu nguyện này. Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích chúng con: “Chúng ta cần phải nhận ra cuốn ‘sổ ghi chép’ về chính cuộc sống, về phẩm giá con người, và về sự sinh tồn, bởi một người được cả thế gian mà thiệt mất sự sống đời sau thì nào có ích gì?” Kiểm tra “Sổ Cái” của mình sáng nay, con phải viết xuống điều gì? Con đã nhận được và cho đi những gì? Đâu là những của cải và phận vụ chính trong ngày của con? Xem lại những điều này trong lời cầu nguyện của con. Con muốn biết ơn về điều gì và muốn xin sự tha thứ cho điều gì?

WITH JESUS DURING A DAY

Pick yourself up, simply, in a moment of prayer. Pope Francis recommends to us: “We must recognize the ‘accounting book’ of life itself, of human dignity, of survival, because what is the use of a man winning the whole world if he later loses his life?” Check your “ledger” this morning. What do you have to write down? What are the main “inputs and outputs” or “assets and duties” of your day? Review these in your prayer. What do you want to be thankful for and what do you want to ask for forgiveness?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Tạ ơn Chúa vì con đã được sống thêm một ngày. Trong giây phút hồi tâm này, con khám phá xem Chúa đã giúp con sử dụng ngày sống như thế nào. Con tách bản thân ra khỏi những bận rộn và đi vào sự thinh lặng. Cảm xúc nào tồn tại trong trái tim con? Chúa ban cho con thời gian để con phục vụ Chúa và anh chị em. Thái độ của con trong từng bổn phận như thế nào? Con đã phục vụ tha nhân hay chưa? Quảng đại là một dấu hiệu của sự phục vụ. Hiện diện, làm việc và đồng hành với anh em mà không mong đợi đáp đền, nhưng chỉ một lòng vì tình yêu mà thôi. Con có nhận thấy thái độ này nơi bản thân mình không? Con xin Chúa giúp để ngày mai con phục vụ tốt hơn. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

You have lived one more day. Discover how the Lord has helped you spend it. Distance yourself from the events and enter the silence. What feelings inhabit your heart? The time has been given to you to serve the Lord and your brothers and sisters. How has your attitude been in your tasks? Have you served others? Gratuity is a sign of service. Be, work, and accompany without expecting anything in return, just for the sake of love. Do you recognize yourself in this attitude? Ask the Lord for help to better serve tomorrow. Hail Mary….

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.