Tông Đồ Cầu Nguyện, 16-05-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16/05/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin phó thác nơi Chúa bản thân mình. “Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em” (Ga 16, 5-11). “Đừng sợ. Chúa sẽ chờ các con. Mỗi người được mời gọi vượt qua cánh cửa đó, vượt qua cánh cửa của đức tin, để bước vào sự sống của Người, hãy để Chúa bước vào cuộc đời chúng con” (ĐGH Phanxicô). Thiên Chúa mời gọi con đừng sợ hãi. Người sẽ gửi Đấng Bảo Trợ đến để biến đổi và làm mới cuộc đời con. Người chỉ yêu cầu con có một trái tim rộng mở. Con cầu xin ơn sẵn sàng này cho các phong trào và các nhóm của Giáo hội để họ cho phép mình được đổi mới bởi Chúa Thánh Thần. Lạy Cha chúng con…..

WITH JESUS IN THE MORNING

At the beginning of this day, we commend ourselves to the Lord. “For if I do not go, the Advocate will not come to you” (Jn 16:5-11). “Do not be afraid. He will wait for you. Everyone is invited to cross that door, to cross the door of faith, to enter into His life, to let Him enter our lives” (Pope Francis). The Lord invites us not to be afraid. He will send our defender to transform and renew our lives. He only asks us to have an open heart. We ask for this grace of availability for Church movements and groups so that they allow themselves to be renewed by the Holy Spirit. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dừng lại, hít thở thật nhẹ nhàng và ngẫm về những gì con đã trải qua tới bây giờ. Con có nhận biết sự hiện diện của Thiên Chúa trong hành trình của con không? Con có để hoàn cảnh sống mỗi ngày phân tâm và ngăn trở con đến với Chúa không? “Thậm chí cả khi không hoàn toàn nhận thức về điều đó chúng ta vẫn đang tìm kiếm Chúa Giêsu, và một lần nữa, Nước Trời trở nên trung tâm đời sống chúng ta. Bởi lý do này, chúng ta cần đặt chính mình vào giữa lòng thế giới, với một nền linh đạo xoay quanh trái tim Chúa Giêsu”. (Bước 5, Đường Con Tim). Trở lại ngày sống, con xin ơn để Chúa Giêsu và Nước của Người trở nên trung tâm của các hội đoàn và phong trào trong Giáo Hội.

WITH JESUS DURING THE DAY

I pause, breathe gently and bring what I have lived up to now. Am I aware of the presence of the Lord in my journey? Do I let everyday situations disturb me, distracting me from God? “Even without being fully aware of it, we are searching for Jesus and his Kingdom project to once again be the center of our lives. For this reason, we need to place ourselves at the heart of the world, with a spirituality centered on the heart of Jesus”. (Step 5, The Way of the Heart). I return to my day asking for this grace so that Jesus and his Kingdom may be the center of Church movements and groups.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, hôm nay, Lời Người đang khiến con bối rối. Con có lưu tâm và nhạy bén với tiếng nói của Thần Khí từ sâu thẳm lòng con? Con có để cho sự hiện diện của Người chạm đến trái tim con không? Con tạ ơn Chúa vì Chúa luôn lắng nghe con. Xin cho con gần hơn với Thánh Thần Chúa qua đời sống hằng ngày để con có thể chia sẻ với anh chị em con niềm hân hoan của Sự Thật. Kính mừng Maria……

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lord, the richness of your Word today leaves me confused. aAm I attentive and sensitive to the voice of the Spirit that speaks within me? Do I let his presence touch my heart? I thank you, Lord, because you always listen to me. May I remain in deep contact with your Spirit throughout my days so that I can share with my brothers and sisters the joy of Truth. Hail Mary.