Tông Đồ Cầu Nguyện, 19-12-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 19/12/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

        Con mở lòng mình ra với Chúa và đón nhận hồng ân ngày mới. Con được mời gọi vào cuộc hành trình: “Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét” (Lc 1, 39-40). Ngôi Lời nhập thể đã thúc đẩy sự dấn thân phục vụ tha nhân. Con nghĩ đến gương mặt của những người góp phần vào ngày sống của con. Ai đang cần đến sự giúp đỡ của con? Con dành riêng một khoảng thời gian cho người đang cần đến sự cởi mở và sẵn sàng của con. Cùng với Mẹ Maria, con dâng ngày sống cho các giáo lý viên đang loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống của họ. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Open your heart to the Lord and receive the day graciously. You are invited to a journey: “During those days Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah, where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth” (Lk 1:39-40). The word made flesh moves to the service of others. Think about the faces of those who are part of your day. Who is in need of your help? Set aside a portion of time for those who need your openness and availability. With Mary, offer up your day for catechists proclaiming the Gospel with their life. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại ngày sống trong vài phút. Con đã trải qua Chúa Nhật thứ tư trong mùa Vọng thế nào? Làm sao để con có thể thực hiện sứ mạng của Chúa Kitô và phục vụ người khác? Ngày Chúa Giêsu đến thôi thúc con ra đi đến với người khác như Mẹ Maria. Con cầu xin ơn này cho giới giáo lý viên, và ghi nhớ điều mà ĐTC muốn nơi họ: “Cha không nói ‘hãy làm giáo lý viên’, nhưng cha nói ‘hãy là giáo lý viên’ bởi vì nó bao gồm cả một lối sống. Nó hướng đến một cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu thông qua lời nói, hành động và trở nên nhân chứng”. Con tiếp tục ngày sống với ý nghĩ này.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Slow down for a few minutes. How are you going through this fourth Sunday in Advent? How are you able to live out Christ’s mission and serve others? The coming of Jesus challenges us to go out to others like Mary. Ask this grace for catechists, keeping in mind what Pope Francis wants for them: “I did not say ‘do catechesis,’ bur rather, ‘be a catechist’ because it includes a lifestyle. It is directed towards an encounter with Jesus through words, actions, and witness.” Continue on your day in this mindset.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

        Con nhớ lại những gì Chúa đã làm cho con ngày hôm nay. Con đã chia sẻ nó với những người khác hay chưa? Con nhớ lại sự dịu dàng của Chúa thổi bùng ngọn lửa của tình yêu và luôn luôn đòi hỏi giao tiếp với anh chị em xung quanh con. ĐTC đã viết rằng: “Các giáo lý viên là những người nắm giữ và nuôi dưỡng sự hiểu biết về Chúa; Họ nắm giữ nó thông qua cách sống và họ biết làm sao để thức tỉnh nó nơi những người khác như Mẹ Maria đã làm”. Nguyện xin cho việc đón nhận Ngôi Lời giúp chúng con bước ra gặp gỡ tha nhân. Điều đó khiến con muốn tiến xa hơn về mặt thiêng liêng như thế nào? Lạy Cha, con cầu xin ơn tha thứ mà con cần đến. Mẹ Maria ơi, xin giúp con trong hôm mai để lan tỏa sự tốt lành của Chúa bằng một đời sống phó thác. Con viết ra giải pháp để thực hiện điều này. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Recall what God has done for you. Have you shared it with others? Recall the Lord’s tenderness fans the flame of love and always requires communication to those around us. Pope Francis writes that “Catechists are those who hold and nourish the knowledge of God; they hold on to it through their way of life and know how to awaken it in others as the Virgin Mary did.” May the reception of the word be communicated to those in need. How does this make you want to go farther spiritually? Ask forgiveness if you need to, and talk to Mary about helping you out tomorrow to pass on the Lord’s goodness with a life of surrender. Write down your resolution to do this. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao