Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Chúa Giêsu “lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người “(Mc 3, 13-19). Con hình dung và đặt mình vào khung cảnh đó. Con nghe Chúa Giêsu gọi con trở nên bạn đồng hành, và bạn hữu của Người. Con cảm thấy như thế nào? Lạy Chúa, Ngài trao phó cho con sứ mạng đem lòng thương xót đến cho thế giới, con đến với Chúa và thưa với Ngài rằng con sẵn lòng dấn thân cho sứ mạng ấy. Cùng với những anh chị em của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu, con cầu nguyện cho những nhà giáo dục: nguyện cho họ trở nên những chứng nhân và người gieo rắc tình huynh đệ. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Jesus “went up the mountain and called to him those whom he wanted. They came to him and he appointed twelve to be his companions.” (Mk 3, 13-19) I imagine the scene in which I can place myself: I hear Jesus calling me to be his companion and his friend. What feelings in me? Lord, you entrust me with a mission of compassion for the world, I come to you and I tell you my availability to live it with you. With my brothers and sisters of the World Network, I pray for educators: may they be witnesses and agents of fraternity. Our Father

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“Giáo dục cần chúng ta cam kết không bao giờ nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực và hận thù đối với những truyền thống tôn giáo khác, để lên án tất cả các hình thức cuồng tín và để bảo vệ con người cũng như quyền được lựa chọn và hành động theo ý chí của họ.” (ĐGH Phanxicô). Con cầu nguyện cho các nhà giáo dục và xin Chúa cho họ biết cách huấn luyện về tình huynh đệ giữa các tôn giáo với nhau.

WITH JESUS DURING THE DAY

Education commits us never to use the name of God to justify violence and hatred towards other religious traditions, to condemn all forms of fanaticism and to defend the right of everyone to choose and act according to their own awareness. (Pope Francis) I pray for educators and ask the Lord that they know how to teach brotherhood between religions.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, này con đây cùng với lòng khao khát được làm môn đệ của Chúa, như nhóm Mười Hai mà Ngài đã gọi họ trong Tin Mừng (Mc 3,13-19). Con đặt ngày sống vừa qua trong bàn tay Chúa, với tất cả niềm vui cũng như nỗi buồn, những thành công và cả những khó khăn. Xin ban cho con Thần Khí Chúa để dưới ánh sáng ấy, con có thể nhận ra những chuyển động nội tâm phát xuất từ Ngài, và những gì là ngăn trở con đến với tình yêu của Chúa. Con thinh lặng và cho phép những gì dâng lên trong trái tim con được cuộn trào… Nhờ sự chuyển cầu của Mẹ Maria, con dâng lời tạ ơn về những điều đẹp đẽ và xin Mẹ tha thứ cho những lần cánh cửa trái tim con khép kín.

WITH JESUS IN THE NIGHT

Here I am, Lord, with my desire to be your disciple, like the Twelve whom we see you calling in the Gospel (Mk 3, 13-19). I place in your hands the day that I lived, with its joys and its sorrows, its successes and its difficulties. Give me your Holy Spirit so that I can discern, in its light, the inner movements that came from you, and what could have been an obstacle to your love. I am silent and let what rises in my heart scroll by… Through Mary’s intercession, I give you thanks for what has been beautiful and ask your forgiveness for the closures of my heart.