Tông Đồ Cầu Nguyện, 23-01

🌳🌳🌳TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌳🌳🌳

NGÀY 23/01/2021

 

🔔CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🔔

Con đón nhận ngày mới bằng cách dâng hiến cuộc đời của mình để cộng tác vào sứ mạng của Chúa Giêsu. “Vâng con đây lạy Chúa, con đến để phục vụ Ngài và phục vụ những người thân cận con. Những gì tha nhân đề nghị, con sẽ chấp nhận, những gì tha nhân đòi hỏi, con sẽ cho. Xin làm cho con trở nên quảng đại và sẵn sàng, vui vẻ và gần gũi với những người thân cận của con. Con nhiệt huyết vì Đấng Ki-tô, vì Chúa, cũng như Ngài vì Vương quốc của Cha Ngài.”. “Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí” (Mc 3, 20-21). Đôi khi, quyết định theo Đấng Kitô sẽ đưa con “ngược dòng”. Nhưng con sẽ không nản lòng, mà luôn kiên trì, vì con biết Chúa luôn đi cùng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời.

🔔WITH JESUS IN THE MORNING🔔

Receive the new day by offering your life to collaborate in the mission of Jesus. “Here I am Lord, to serve you and to serve my neighbor. What you offer me I will accept, what you ask me I will give you. Make me generous and available, cheerful and close to my neighbor. I want to be crazy for Christ, for you Lord, as you were for the Kingdom of your Father.” “His relatives said that he was not in his right mind” (Mark 3: 20-21). Sometimes deciding for Christ puts us “against the tide.” Do not be discouraged, persevere, the Lord walks with you. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🎄CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🎄

Con nghỉ ngơi để trái tim con hòa nhịp với Chúa Giê-su. Hôm nay con đã bước đi như thế nào trong sự hiện diện của Chúa? Con đã thấy những ai trong ngày hôm nay? Đức Giáo Hoàng nói với chúng ta rằng việc quan tâm đến người khác “bắt đầu từ sự cảm kích, từ việc đánh giá, cuối cùng là điều ẩn sau từ bác ái: được yêu thương là điều đắt giá đối với tôi, nghĩa là, nó rất có giá trị.” Hãy nhìn vào bên trong, con đánh giá điều gì ở những người con thân thiết? Con luôn bày tỏ lòng biết ơn của con với những người yêu thương con, và củng cố mối quan hệ này bằng những lời nói mang lại sự sống. Con khởi động lại ngày sống của.

🎄WITH JESUS DURING A DAY🎄

Take a break to get your heart in tune with Jesus. How have you walked today in God’s presence? Whom have you seen today? The Pope tells us that caring for others “starts from an appreciation, from an assessment, which is ultimately what is behind the word charity: being loved is expensive for me, that is, it is considered a high value.” Look inside, what do you value in those close to you? Express your appreciation to those who love you, and strengthen bonds with words that give life. Relaunch your day.

— ∞  +  ∞ —

🌳CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌳

Con bình tâm và tĩnh lặng hơi thở của mình. Trải qua một ngày sống qua những cuộc gặp gỡ mà con đã trải qua và xem lại chúng đã như thế nào. Con đã tạo ra mối liên kết hay con luôn xa cách, thờ ơ? Con đã củng cố mối quan hệ qua những khác biệt? Con viết ra những gì con khám phá được và đưa ra những giải pháp để những cuộc gặp gỡ tiếp theo giúp con phát triển hơn. Kính mừng Maria….

🌳WITH JESUS IN THE NIGHT🌳

Calm your mind and still your breath. Go through the day through the encounters you have experienced and review how they were. Did you create bonds or did you stay distant, indifferent? Did you strengthen the bond over the differences? Write down what you discover and make a resolution so that the next encounters help you grow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.