Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-01-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 28/01/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới với lời cảm tạ, hiệp cùng Thánh Tâm Đức Kitô. Ngài mời gọi con cộng tác với sứ mạng của Ngài, Ngài chỉ đòi hỏi sự quảng đại của con: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất.27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.” (Mc 4, 26-34). Con sẽ không trì hoãn để phân tích việc ấy xảy ra cách nào, và nhớ rằng bước khởi đầu là từ Chúa. Ngài trông chờ lòng khao khát và lời xin vâng của con, phần còn lại đều nhờ ơn Ngài. Con tin rằng hành trình của mình nằm trong bàn tay của Chúa. Con cầu nguyện cho những người bị kỳ thị tôn giáo. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Start your day by giving thanks, together with the heart of Christ. He calls you to collaborate in his mission, he only asks for your availability: “The Kingdom of God is like a man who throws grain into the earth; whether he sleeps or gets up, night or day, the grain sprouts and grows, without him knowing how.” (Mk 4:26-34) Do not delay to analyze how, remember that the initiative is his. God counts on your desires and your yes, leave the rest to him. Trust your journey in their hands. Pray for those who suffer religious discrimination. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con nghỉ ngơi chốc lát và cầu nguyện với lời nguyện sau: “Chiến thắng của Thiên Chúa thì chắc chắn: Tình yêu của Ngài sẽ khiến mọi hạt giống tốt lành trên trái đất nảy mầm và lớn lên. Điều này mở ra cho chúng ta niềm tin và hy vọng, bất chấp những thị phi, bất công và đau khổ mà chúng ta phải đương đầu…Lòng thương xót của Chúa sẽ khiến hạt giống trưởng thành” (ĐTC Phanxicô). Những lời này nói gì với con? Con cảm thấy được đánh động bởi điều gì? Con dâng lên những gì mình có, dù nhiều hoặc ít, Chúa Giê-su sẽ biến đổi những gì nhỏ bé và khiêm tốn nhất thành một thực tại làm dậy men cả thế giới và lịch sử. Hãy can đảm lên, và tiếp tục cất bước trên con đường ngày hôm nay.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break to pray this text: “The Lord’s victory is certain: his love will make every seed of good present on earth sprout and grow. This opens us to trust and hope, despite the dramas, injustices and sufferings that we encounter…God’s merciful love makes it mature.” (Pope Francis) What does this tell you? What feelings does it awaken? Give what you have, a little or a lot, Jesus transforms what is small and modest into a reality that ferments the entire mass of the world and of history. Take courage, continue the path of today.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Tìm cho mình một nơi tĩnh lặng, con lắng đọng tâm hồn để cảm tạ Cha vì một ngày vừa qua, và vì những điều con đã sống. Con có nhận ra Chúa Thánh Thần đang hoạt động trong con không? Con có đặt lòng tin vào hoạt động vô hình của Chúa trong con và nơi người khác, hay con lại dựa vào sức mạnh và sáng kiến của chính mình? Lạy Chúa, xin cho con nhớ rằng đối thoại và tôn trọng sẽ mở ra cánh cửa để con khám phá sự thật toàn vẹn. Xin Ngài đổi mới niềm tin nơi con vào ngày mai, và con xin cầu nguyện cho những ai đang bị đàn áp vì tôn giáo. Kính Mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Quiet your thoughts in a quiet place to give thanks for this day that ends and what you lived in it. Were you aware of the spirit that inhabits you? Did you put your trust in the invisible action of the Lord in you and in others, or did you only rely on your own strength and initiative? Remember that dialogue and respect open you up to discover the complete truth. Begin tomorrow with renewed confidence and pray for those who suffer religious persecution. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao