Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-06-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/06/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con đón nhận ngày hôm nay bằng cách dâng lên Chúa tất cả sự biết ơn. “Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai”. (Mt 7, 15- 16). Chúa đang nói gì với con? Tất cả những gì con cho đi, và sự trân trọng cuộc sống đều là hoa trái mà Chúa mời gọi con dự phần vào. Đừng tin vào những trào lưu văn hóa nhất thời. Sự tra tấn không bao giờ có thể được biện minh ngay cả khi chúng vì những mục đích cao cả nhất. Con có thể làm được gì để cộng tác với ý cầu nguyện mà ĐTC trao cho chúng con? Con tâm sự điều này với Chúa. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive this day by offering it and giving thanks. “Beware of false prophets, who come to you in sheep’s clothing, but underneath are ravenous wolves. By their fruits you will know them” (Mt 7:15-16). What is the Lord saying to you? Everything that gives and respect life is the fruit that God asks you to take part in. Do not believe the temporary cultural currents. Torture can never be justified even for the noblest purposes. What can you do to collaborate today with the intention that Pope Francis gives to us? Discuss this with the Lord. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con đáp lại lời mời gọi của Chúa và dành ra ít phút với Ngài. Thái độ trong tuần này cũng như trọng tâm định hướng trong tháng là lắng nghe anh chị em con. Phụ thuộc vào việc “chúng ta lắng nghe ai, chúng ta lắng nghe điều gì, và chúng ta lắng nghe bằng cách nào để có thể phát triển trong nghệ thuật truyền thông, mà trung tâm chúng là khả năng gắn kết của trái tim để gần gũi với người khác (ĐGH Phanxicô). Con cố gắng trả lời và suy tư về những ý nghĩ nảy sinh từ điều này, con cầu xin ân sủng để trở nên gần gũi hơn với người khác thông qua sự lắng nghe chân thành. Con định hướng lại ngày sống của mình trong tâm trí.

WITH JESUS DURING THE DAY

Accept the Lord’s invitation to spend a few minutes with him. The attitude of this week is to embody the intention of the month and to listen to your brothers and sisters. Depending on “who we listen to, what we listen to, and how we listen, we can grow in the art of communication, whose center is the capacity of the heart that makes closeness with others possible” (Pope Francis). Try to answer and think about the thoughts that come up from this, and ask for the grace to become closer to others through sincere listening. Reorient your day with this in mind.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày hôm nay, con cố gắng nhận ra những hoa trái đã được sinh ra bởi gốc cây cuộc đời mình, và tìm ra cả những quả tốt cũng như quả xấu. Con xin cảm tạ Chúa vì trực giác cũng như nguồn cảm hứng mà con đã lãnh nhận từ Chúa Thánh Thần. Những hoa trái tốt lành chính là những gì con được nhận lãnh, từ Tình Yêu của Ngài, và con cũng cầu xin ơn tha thứ cho những thiếu sót về nhân bản và tinh thần, đã không cho phép con sinh nhiều hoa trái hơn như con có thể. Con xin ơn khôn ngoan để nhận ra điều gì dẫn con đến Sự Sống tràn đầy để sinh nhiều hoa trái hơn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I try to recognize the fruits produced by the tree of my life, finding both the good and the bad ones. I thank you for the intuitions and inspirations I receive from the Holy Spirit. The good fruits are the ones that I receive from His Love, and I ask forgiveness for my human and spiritual shortcomings that do not allow me to bear all the fruit that I could. I ask for the gift of wisdom to be able to discern what leads me to Life in abundance to bear much fruit. Hail Mary.