Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-02-2024

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, ngày 02/02/2024 (Lc 2, 22-35) Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của …

The post Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-02-2024 appeared first on Dòng Tên-Dòng Chúa Giêsu.