Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-10


☘☘☘
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

NGÀY 02-10-2020

 

????CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG????

Con xin dâng ngày mới lên Thiên Chúa, và hiệp cùng Mạng Lưới Cầu Nguyện toàn cầu của ĐGH để cầu nguyện theo ý chỉ trong tháng này, xin cho các Ki-tô hữu giáo dân cam kết cống hiến nhiều hơn cho ơn gọi tông đồ của họ, để phục vụ sứ mệnh của Chúa Ki-tô. “Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.” (Mt 18, 1-5,10) ĐGH Phanxicô nhắc nhở chúng ta “nhờ bí tích Rửa Tội, các Ki-tô hữu giáo dân có trách nhiệm mang đức tin ngày một thăng tiến.” Con đã sống đời tông đồ dấn thân của mình như thế nào? Con có cảm thấy mình có trách nhiệm cộng tác vào sứ mệnh của Đức Ki-tô nơi Chúa kêu mời con trong trong cuộc sống hằng ngày không? Lạy Cha chúng con…

 

????WITH JESUS IN THE MORNING????

Offer the new day to God and join the Pope’s Worldwide Prayer Network praying for the October prayer intention, that the laity commit each day with more dedication to their apostolic vocation in service to the mission of Christ. “Whoever humbles himself like this child is the greatest in the kingdom of heaven” (Matthew 18:1-5, 10). Pope Francis reminds us that “the laity are responsible from their Baptism to carry the faith forward.” How do you live your apostolic commitment? Do you feel responsible to collaborate in the mission of Christ where the Lord calls you, in your daily life? Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Bạn được mời gọi đi vào sự năng động của Trái Tim Chúa Giêsu, để điều chỉnh lối sống cho phù hợp với đường lối của Chúa, trong cử chỉ, thái độ và cách yêu thương của Người. Hãy dành chút thời gian trong buổi chiều để suy ngẫm về cách Chúa Giê-su mời gọi bạn trở thành người nhỏ nhất trong việc phục vụ người khác. Thiên Chúa đã trở thành người như chúng ta, một người tôi tớ của tất cả mọi người cho đến khi Ngài hiến mạng sống vì tình yêu. Sự năng động của trái tim Chúa hàm chứa cả sự đầu hàng hoàn toàn. Trái tim Ngài cũng mời gọi bạn bước vào đời sống phục vụ như một tông đồ trong sứ mệnh lòng thương xót của Ngài. Hãy thực hiện một cam kết cụ thể để phục vụ người khác và khởi đầu lại ngày của bạn.

WITH JESUS DURING A DAY☀️

You are invited to enter into the dynamism of the Heart of Jesus, to tune into his way of being, his gestures, his attitudes, and his way of loving. Take some time this afternoon to contemplate the way Jesus invites you to be the least of all in service to others. The Lord became one of us, a servant of all until he gave his life out of love. The dynamism of his Heart includes a total surrender. His Heart also invites you into a life of service as an apostle of his mission of compassion. Make a concrete pledge to serve others and restart your day.

— ∞  +  ∞ —

????CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI????

Tìm một nơi yên tĩnh và hít thở thật sâu, để trái tim con được tĩnh lại. Những biến cố nào khiến con hạnh phúc? Con có cảm thấy được yêu, được quý mến hay là một người có giá trị với ai đó không? Con giữ những suy nghĩ đó trong vài phút, và dâng lời tạ ơn Chúa về tất cả mọi điều tốt lành trong ngày. Con chuẩn bị bản thân cho ngày mai, để mang tình yêu Chúa trong trái tim mình trao ban cho người khác. Kính mừng…

????WITH JESUS IN THE NIGHT????

Find a quiet place and breathe deeply, letting your heart quiet down. What events made you happy today? Did you feel loved, esteemed or valued by someone? Remain with those thoughts for a few minutes. Give thanks to God for all the good things of the day. Prepare yourself for tomorrow to carry God’s love in your heart to give to others. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.