Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-05


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

NGÀY 03/05/2021⏰

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Con khởi đầu tuần mới với tâm tình biết ơn Thiên Chúa Cha, Đấng đã cho con được biết Ngài qua Con của Ngài: “Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga 14, 6-14) Con xin được sống hành trình hôm nay theo ý lực này, để những ai con gặp gỡ đều có thể nhận ra trái tim nhân từ của Chúa Giêsu trong những cử chỉ của con. Lạy Chúa, con nguyện dâng những bận tâm về công việc và những lời nguyện cầu của con theo ý cầu nguyện của ĐGH Phanxicô, và nguyện sẵn sàng hiện diện ở những nơi cần đến con. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start this new week and this new day with an attitude of gratitude to the Father, who has allowed us to know Him through his Son: “Whoever has seen me has seen the Father” (John 14: 6-14). Get ready to live your day in such a way that those who see you and share a journey with you today, discover in your actions the compassionate Heart of Jesus. Offer your works and prayers for the Pope’s intentions, attentive to the needs of those around you. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Con tạm dừng các hoạt động của ngày sống để nhìn lại những gì đã diễn ra. Con có quan tâm đến anh chị em con hay không? Như ĐGH Phanxico đã nhắn nhủ: “Kinh tế và tài chính là những chiều kích của hoạt động con người, và có thể là những dịp để gặp gỡ, đối thoại, hợp tác, công nhận các quyền và nghĩa vụ, cũng như củng cố phẩm giá tại nơi làm việc”. Con tiếp tục ngày sống với ý hướng khuyến khích các cuộc gặp gỡ và đối thoại, cũng như nhìn nhận những nỗ lực của mọi người xung quanh con.

WITH JESUS DURING A DAY

Make a stop along your way today to review how your day is going. How are you relating to those around you? Pope Francis tells us: “The economy and finance are dimensions of human activity and can be occasions for encounters, dialogue, cooperation, recognition of rights and the provision of services, and the strengthening of dignity at work.” Go back to your tasks today with the will to encourage dialogue and encounters with others, and to recognize the work of those around you.

∞  +  ∞ —

⚡CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI⚡️

Lạy Chúa, hãy giúp con bình tâm khi ngày dần hết và hãy giúp con nhìn lại những sự kiện đã xảy đến với con trong ánh sáng lời mời gọi của ĐGH Phanxicô “Xin giúp con đừng giữ riêng cho mình những gì con nhận được; xin giúp con biết chia sẻ với anh chị em con, những người đang chịu thống khổ.” Liệu con có luôn sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ anh chị em con? Liệu con có sẵn sàng chia sẻ những gì con có, cả về vật chất lẫn tinh thần, với những ai đang cần đến không? Lạy Chúa, xin Ngài lấy đi những gì là ích kỉ và giúp con đưa ra một ý hướng sống nào đó cho ngày mai. Kính mừng...

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm down as daybreak approaches. Reread what happened in the light of an invitation from the Pope “Let us not keep for ourselves what we have received; let us know how to share it with our brothers and sisters who suffer.” Were you available to help and serve your brothers and sisters? Were you able to share your material or spiritual goods with someone in need? Surrender to the Lord what was selfishness and recall your purpose for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.