Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-09


☘☘☘
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

NGÀY 04-09-2020

 

?CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG?

Con bắt đầu ngày hôm nay bằng lời cảm tạ tình yêu Cha dành cho con và cho tất cả mọi người. Xin Cha dạy con nhìn mọi thứ khác đi trong ngày hôm nay, vượt ra khỏi những định kiến của con và từ bỏ bất cứ điều gì lấy đi sự tự do nơi con. Con dâng ngày hôm nay theo ý của ĐGH trong tháng này, hợp nhất với tất cả các thành viên của Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu. Sáng danh…

?WITH JESUS IN THE MỎNING?

I begin this day by giving thanks for the love of God for me and for everyone. I ask the Lord to teach me to see things differently today, going beyond my fixed ideas and abandoning whatever takes away my freedom. I offer my day for the Pope’s intention for this month, uniting myself with all the members of his Worldwide Prayer Network. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

Các thánh có một tình yêu sâu sắc không giống với bất kì ai, ngoài Chúa Giêsu. Các ngài có thể dạy chúng ta cách bắt chước Chúa Giêsu trong việc thực hành Tin Mừng. Yêu như Chúa Giêsu là nghĩ như Người nghĩ, cảm nhận bằng trái tim của Chúa, nói với sự nhu mì và can đảm như Chúa, hành động theo giáo lý của Chúa và giúp đỡ người khác mà không có sự phân biệt. Đó là con đường của sự tốt lành và quảng đại, của cầu nguyện và phục vụ. Khi nuôi dưỡng những thái độ này, trái tim chúng ta tràn ngập niềm vui và chúng ta học được cách lan tỏa tình yêu của Chúa.

WITH JESUS DURING A DAY☀️

The saints had a profound love unlike anyone else, besides Jesus. They can teach us how to imitate Jesus in their ability to put the Gospel into practice. To love like Jesus is to think his thoughts, feel with his Heart, speak with the same meekness and courage, act according to his doctrine, and help others without distinction. It is a path of kindness and generosity, of prayer and service. In cultivating these attitudes, our heart is filled with joy and learns to overflow with his love.

— ∞  +  ∞ —

?CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI?

Con dành thời gian ở một mình với Chúa. Hít thở thật sâu và nhìn vào bên trong con. Con có duy trì niềm vui và sự bình an trong sâu thẳm trái tim không? Con có hành động bác ái nào với người thân cận không? Con có cần xin lỗi Chúa vì điều gì không? Con giữ thinh lặng trong khoảnh khắc này, và cầu xin Chúa ôm ấp con vào lòng bằng tình yêu của Ngài. Con viết ra giấy một quyết tâm cho ngày mai khi con kết thúc ngày sống hôm nay. Kính mừng Maria…

 

?WITH JESUS IN THE NIGHT?

Take some time to be alone with Jesus. Take a deep breath and look within yourself. Have you maintained the joy and peace in your heart? Have you acted charitably with your neighbor? Do you need to apologize to God for something? Stay at peace in this moment and ask God to embrace you with his love. Write down a resolution for tomorrow as you end this day. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.