Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-03-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/03/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con khởi đầu ngày mới bằng lời thân thưa cùng Cha: “Hôm nay con muốn đón nhận tình thương mà Cha ban cho con, con xin Cha giúp con có cái nhìn nhân ái đối với anh chị em của mình, luôn tìm cách nhận ra ý hướng tốt của anh chị em con.” “Anh ta còn ở đàng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm chầm anh ta và hôn lấy hôn để.” (Lc 15,20). Đây là cách Cha đến gặp con mỗi khi con trở về cùng Cha. Cha luôn luôn đến trước, mong ngóng chỉ để đợi con mở lòng để Cha làm việc nơi con. Lạy cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

Begin your day by saying to the Lord: “Today I want to receive the love you give me, I ask you to help me to have a compassionate look on my brothers and sisters, always seeking to recognize their good intention.” “He was still distant when his father spotted him and was moved. Running, he threw himself around his neck and kissed him” (Luke 15:20). This is how God comes to meet you every time you walk towards Him again. He always comes first, waiting only for you to let Him work in you. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại đôi chút để hòa điệu tim mình với Chúa. Tự hỏi mình hôm nay đã ở lại trong sự hiện diện của Chúa như thế nào? “Tất cả kho tàng giáo lý [của Giáo Hội] – đều quy về một hướng duy nhất: phục vụ con người. Phục vụ trong mọi điều kiện, trong mọi yếu đuối, và trong mọi nhu cầu của con người.”(Thánh Giáo Hoàng Phao-lô VI). Thiên Chúa đã xuống thế làm người, qua Đức Giê-su, để cho con thấy dung mạo thật sự của Chúa Cha, và để đồng hành với con, cách đặc biệt trong những yếu đuối của bản thân con. Vì vậy, Ngài mời gọi hãy cùng Ngài đồng hành với tha nhân trong yếu đuối của bản thân con. Vậy, ai là người mà con muốn chọn để đồng hành với mình hôm nay?

WITH JESUS DURING A DAY

Take some time to tune your heart to Jesus. How have you been in his presence so far this day? “All this doctrinal wealth -of the Church- turns in a single direction: to serve man. To man in all his conditions, in all his weaknesses, in all his needs.” (Pope Paul VI) God became Man in Jesus to show us the true face of the Father and to accompany us especially in our weaknesses. To this he invites us with his life, to accompany each other in our weaknesses. Who do you choose to accompany today?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con tạm gác công việc lại, và tập trung vào những cử chỉ yêu thương mà con đã nhận và trao ban trong ngày hôm nay. Ai hiện diện trong những cử chỉ đó? Con cảm ơn từng người một. Con có thể yêu ai đó nhiều hơn nữa không? Có người anh em nào cần được con tha thứ không? Con có biết mình đã được Thiên Chúa Cha tha thứ không? Xin cho con biết ý thức tội lỗi của mình và sự tha thứ của Chúa để con dễ dàng chịu đựng tội lỗi của người khác hơn. Nguyện xin Chúa đặt để mọi sự trong bàn của lòng thương xót Ngài đồng thời giúp con biết quyết tâm đem tất cả những điều này đến với Bí tích Hòa Giải. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Leave your house work to pause your day. Put your attention on the gestures of love given and received today. What people are in them? Thanks for each one. Could you have been more loving to someone? Is there a brother who needs to be forgiven by you? Do you know yourself forgiven by the Father? Being aware of your own sin and of the Lord’s forgiveness enables you to more easily bear the sin of others. Leave everything in the hands of mercy and make your resolution to bring all these things to the Sacrament of Reconciliation.  Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.