Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-12-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con bắt đầu ngày mới bằng việc trò chuyện cùng Cha, rằng Cha có thể tin tưởng con cho sứ mệnh của Ngài. Trong mùa Vọng, chúng con chuẩn bị “con đường” dành cho Cha để chạm tới cuộc sống của con và anh chị em. “Ông Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội(Mc 1, 1-8). Con loan báo về Cha bằng sự hiện diện của mình. Xin những cử chỉ của Cha giúp con chuẩn bị con đường và con tim để chào đón Thiên Chúa của sự sống. “Lạy Cha, như ông Gioan Tẩy Giả khi xưa, xin giúp con mở rộng con đường với anh chị em mình bằng những cử chỉ của tình yêu, phục vụ và tha thứ.” Con xin hiệp dâng lời cầu nguyện hôm nay. Lạy Cha chúng con ở trên trời,…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start a new day by telling the Lord that he can count on you for his mission. In this season of Advent we prepare “the way” for the Lord to reach our lives and that of our brothers and sisters. “John appeared baptizing in the desert proclaiming a baptism of conversion” (Mark 1: 1-8). Announce the Lord with your presence. May your gestures help prepare the way and prepare hearts to welcome the Lord of Life. “Lord, like John the Baptist, help me to open paths to my brothers with gestures of love, service and forgiveness.” Make your offering for today. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành thời gian gặp gỡ Thiên Chúa. ĐGH nói với chúng con rằng: “Như chúng ta thấy nơi câu chuyện anh mù Ba-ti-mê, đức tin là tiếng kêu cứu. Kẻ không có lòng tin thì dập tắt tiếng kêu ấy. Đó là thái độ của những kẻ cố bảo anh im lặng: họ là những con người không có đức tin, nhưng anh thì có. Dập tắt tiếng kêu ấy là một kiểu của “im lặng”. Đức tin là sự phản kháng chống lại một tình trạng khốn khổ mà ta chẳng hiểu nguyên do; không có đức tin chính là cam chịu một hoàn cảnh mà ta đã thích nghi. Đức tin là hy vọng được cứu chữa; còn không tin là quen với ách của sự dữ và cứ tiếp tục để như thế.” Xin cho con nhớ rằng: đau khổ nào có chừa một ai, nhưng Thiên Chúa luôn đón nhận lời kêu xin của con và lắng nghe những điều con nài van. Ngài bên con và đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường.

WITH JESUS DURING A DAY

Make time to meet the Lord. The Pope tells us that “Faith, as we have seen in Bartimaeus , is a cry; disbelief stifles that cry. That was the attitude of the people, who were trying to keep him quiet: they were not people of faith, he was. Smothering that cry is a kind of silencing. Faith is a protest against a painful condition for which we do not understand the reason; to disbelieve is to just suffer a situation that we have adapted to. Faith is the hope of being saved; disbelief is to get used to the evil that oppresses us and to continue like that.” Remember that pain will not be spared us, but the Lord welcomes your protest, your cry and hears your need. He comes to you and becomes a comforting companion on the road. Renew your offering with this confidence.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hôm nay, con kết thúc một tuần sống. Con suy ngẫm về điều quan trọng nhất mà con đã trải qua. Con mong muốn cảm tạ ai? Chúa đã gửi đến con những món quà gì trong tuần qua? Con có bị xúc phạm bởi điều gì mà con không thể tha thứ? Xin giải thoát con với những điều muộn phiền và, con xin đặt những điều ấy vào bàn tay Chúa để bắt đầu tuần sống mới. Kính mừng Maria,..

WITH JESUS IN THE NIGHT

Today you end the week. Review the most important thing that you have experienced in it. Who do you want to thank? What gifts did the Lord give you this week? Were you offended by anything that you have not been able to forgive? Free yourself from pending worries and put them in God’s hands to start a new week. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.