Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG


Phép rửa 
Qua bài Tin Mừng hôm nay, trong lúc Chúa Giê-su chịu phép rửa, chúng con nghe thấy tiếng Chúa Cha từ trời phán rằng: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con.” (Mc 1,11). Lạy Chúa, xin cho con luôn biết đặt Chúa là trung tâm cuộc đời con. Xin giúp con không chỉ nhận ra Ngài trong mọi sự, trên từng bước đi, trong mỗi cuộc gặp gỡ mà còn thực sự mến yêu Ngài. Được kết hiệp với Chúa là món quà đẹp nhất mà con được lãnh nhận. Qua việc đón mừng Ánh Sáng và Thần Khí của Ngài, xin giúp con trở nên bạn hữu và tông đồ của Chúa Giêsu. Con nhìn lại hành trình của mình: Hòn đá nào Chúa mời gọi con cần loại bỏ? Lạy Cha chúng con.. 

 

Baptism
Today in the Gospel, we hear the voice of the Father who, from heaven, says at the baptism of Jesus: “You are my beloved Son, with whom I am well pleased” (Mk 1:11). Place the Lord at the center of your life journey. To not only recgonize Him in everything, in every step, in every encounter; but truly to love Him. To be united with the Lord, is the most beautiful gift you can receive. Welcome His light, welcome His Spirit: may you become a friend and apostle of Jesus. Consider your journey: what stone is God calling you to place in the feet of humanity? Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Hiệp Thông 
“Khi Giáo hội, trong sự đa dạng của các đặc sủng, thể hiện mình qua tính hiệp thông, Giáo hội không thể bị nhầm lẫn. Đây là vẻ đẹp và sức mạnh của ‘cảm thức đức tin’ mà Chúa Thánh Thần ban tặng. Tất cả mọi người cùng nhau liên đới để có thể đi vào trọng tâm của Tin Mừng và học cách bước theo Chúa Giêsu trong cuộc sống.” (ĐTC Phanxicô). Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY

Communion
“When the Church, in the diversity of her charisms, expresses herself in communion, she cannot be mistaken: this is the beauty and the strength of the ‘sensus fidei,’ of this supernatural sense of faith, which the Holy Spirit gives so that, all together, we can enter into the heart of the Gospel and learn to follow Jesus in our lives.”- Pope Francis. Glory Be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Người Cha nhân lành 
Lạy Chúa, con xin tạ ơn Chúa vì những ơn lành vào ngày Chúa Nhật. Con được nghỉ ngơi, cầu nguyện, lắng nghe, trò chuyện, đọc sách và đôi khi làm việc. Thông qua tất cả những điều này, con được kết hiệp mật thiết hơn với Ngài. Con cảm tạ Chúa vì tất cả những điều tốt đẹp mà con đã nhận được ngày hôm nay. Con nghĩ về tuần sống sắp tới, tại đó Cha nhân lành đang chờ con. Bất kể con đang đi đâu hay muốn đi đâu, xin cho con biết mở lòng đón nhận những điều bất ngờ của cuộc sống. Con xin bỏ lại cuộc sống đã được lập trình sẵn của mình, nơi mọi thứ đều được kiểm soát để bước vào sự sống động của những cuộc gặp gỡ đích thực với Chúa và với tha nhân. Xin Chúa tha thứ khi con có mong muốn kiểm soát mọi thứ. Lạy Chúa, con xin yêu Ngài hết lòng con. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Good Father
Thank You, Lord, for the grace of Sunday: rest, prayer, listening, dialogue, reading, and sometimes work. Through all this, we become more united to You. Thank the Lord for all the beautiful things you have received today. Reflect on the week ahead of you in which the good Father is waiting. Reguardless of where you are going or where you want to go, open yourself up to the suprises of life. Leave behind your programmed life, where everything is controlled. Enter into the dynamics of real encounters with the Lord and others. Ask the Lord for forgivness when you have the desire to want to control everything. Allow yourself to fully love the Lord. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao