Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-07


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 08/07/2021⏰

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🍃

Khởi đầu ngày mới với thái độ biết ơn Thiên Chúa, vì tình yêu mà Người đã dành cho con và con quyết tâm sống tử tế trong mỗi cuộc gặp gỡ với tha nhân trong ngày hôm nay. “Việc đối thoại xã hội đích thực liên quan đến khả năng tôn trọng quan điểm của người khác, chấp nhận rằng quan điểm ấy chứa đựng những xác tín hoặc mối quan tâm chính đáng.” (ĐGH Phanxicô). “Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em.” (Mt 10,13). Hôm nay, con đáp lại với tha nhân theo cách con nên làm và không làm theo lối hành xử trước đây của mình nữa. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start the day with gratitude, thanking God for the love that he has for you and resolve to live out graciously each encounter you have with another today. “Authentic social dialogue involves the ability to respect the point of view of another, accepting the possibility that they hold legitimate beliefs or ideas” (Pope Francis). “If the house is worthy, let your peace come upon it; if not, let your peace return to you” (Mt 10:13). Today, respond to others as you should and not according to how you are treated. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌻

Con ngừng lại một chút để ngẫm về ý cầu nguyện của tháng này. “Giáo Hội ‘mở ra’ là một Giáo Hội với những cánh cửa rộng mở. Đến với tha nhân, đến những vùng ngoại vi của nhân loại, không có nghĩa là lao vào thế giới cách loạn xạ và vô lý. Nhiều khi chậm lại thì tốt hơn, buông bỏ những lo lắng của mình để nhìn ai đó trong những cái nhìn của mình và lắng tai nghe họ, hoặc gác lại điều gấp gáp của bản thân để đồng hành với người bị bỏ lại bên vệ đường” (ĐGH Phanxicô). Con quyết tâm sống kiên nhẫn, chờ đợi và luôn để cánh cửa mở ra nhằm đối thoại. “Lạy Chúa, xin dạy con biết xót thương.”  

WITH JESUS DURING A DAY

I take a break to meditate on the prayer intention of this month. “The Church that ‘goes out’ is a Church with open doors. To go out to others, to the peripherees of humanity, does not mean running out into the world without rhyme or reason. Many times it is better to slow down, letting go of our anxieties to look someone in the eyes and listen, or to set aside what is urgent for us in order to accompany someone who is stopped at the side of the road” (Pope Francis). I resolve to be patient, waiting and always keeping the door open for dialogue. “Lord, help me to be compassionate.”

∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI✨

Con dừng đôi chút để nhìn lại ngày hôm nay. Hôm nay con sống như thế nào? Nhìn lại những lúc con khó chịu với người khác? Lúc đó con đã nghĩ gì? Con đã có thái độ ra sao? Con đã nuôi dưỡng sự đoàn kết hay chia rẽ? Trước cuộc xung đột, con nài xin Chúa ban sự hiệp nhất. Con xin cho mình không rơi vào những cảm xúc chống đối và đừng buông lơi quyết tâm của con. Con xin Chúa ơn tha thứ mà quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Take some time to reflect on the day. How has it been? Look back at the moments when you have difficulty with someone. What thoughts came up? What attitude did you have? Did you foster unity or division? Before conflict, ask God to create unity. Do not fall for your adverse feelings and do not abandon your resolutions. Ask for forgiveness and make a resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.