Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-08


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 08/08/2021⏰

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌷

Con chuẩn bị đón mừng ngày mới này kinh nghiệmvề sự hiện diện của Chúa GiêsuTôi bánh từ trờixuống” (Ga 6,41). “Chúng ta hãy nài xin Thiên Chúa giúpchúng ta tái khám phá tầm quan trọng của việc nuôi sốngbản thân chúng ta, nhưng cũng cần đến sự thật, tình yêu, Đức Kitô, sau hết hướng lòng về tích Thánh Thểmỗi khi lãnh nhận để chúng ta nên một với Thiên Chúacách mật thiết hơn.” (ĐGH Biển Đức XVI). Con cũngđược hiệp nhất với những người cần con giúp đỡ, xâydựng một thế giới mới với Chúa Giêsu. Lạy Cha chúngcon…

WITH JESUS IN THE MORNING

We prepare to welcome this new day and experience the presence of Jesus. “I am the bread of life that came down from heaven” (Jn 6:41). “Let us ask the Lord to help us rediscover the importance of feeding ourselves, not only with food, but also with truth, love, Christ, and finally with great attention to the Eucharist, in order that we may become more united to Him more intimately each time we partake of it” (Pope Benedict XVI). Let us also be united with those people who need our help, building a new world together with Jesus. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍃CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍃

Con dừng lại đôi chút để hồi tưởng nhận ra ThiênChúa đã hiện diện với con như thế nào. Chúa Giêsu nóirằng: Người bánh hằng sống từ trời xuống, vậy con tấm bánh cho anh chị em mình hay chưa? Đâu điều những người thân cận tìm kiếm nơi con khi họcạnhcon? Con chào đón Chúa Giêsu Đấng chào đón con ban cho con bánh hằng sống cách dồi dào. Lạy Chúa, xinban cho con ân sủng để được bánh bẻ ra cho tha nhân, chi thể của một Giáo hội được canh tân nhờ ChúaThánh Thần, Đấng thúc đẩy chúng con gặp gỡ thanhân.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break to recall and recognize how the Lord has been with you. Jesus tells us that he is the bread of life who came down from heaven. Are you bread for your brothers? What do your neighbors find in you when they are around you? Let us welcome Jesus who beckons us and gives us the brad of life abundantly. Lord, give me the grace to be bread broken for others, part of a Church renwed by the Holy Spirit that moves us to encounters with others.

— ∞  +  ∞ —

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌻

Gác lại mọi hoạt động trong ngày đánh giá lại điềucon đã trải qua. Nhìn lại những cuộc gặp gỡ hôm nay. Con đã để tâm tới tha nhân hay chính bản thân mình? Con trở nên giống Đức Kitô trong mọi cách thế đến với thanhân? Con được mời gọi làm cho tình thương của ThiênChúa thành của mình, trao ban cho những người quanhmình, hành động để làm vơi bớt nỗi đau của họ. Nếu hômnay con đã không làm điều đó tốt, thì con xin được thathứ, xin ân sủng của Chúa Thánh Thần tăng sức khiến tâm hồn con nên người môn đệ. Tìm ra một phươngpháp nỗ lực cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Set aside your activities for the day and appreciate what you experienced. Look back at today’s encounters. Were you focused on others or yourself? Were you able to be Christ-like in any way towards your neighbors? You are invited to make his compassion your own for those around you and work to alleviate their suffering. If you didn’t do that well today, ask for forgiveness and the Holy Spirit’s grace that strengthens you and your heart to be disciple. Identify a resolution and be encouraged for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao