Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-12


🌺🌺🌺
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺

NGÀY 08-12-2020

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Bạn hãy bắt đầu ngày mới bằng cách đặt để cuộc đời bạn trong tay Mẹ Maria, để Mẹ dẫn bạn đến với Chúa Giê-su, Con Mẹ. “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 26-38) Mẹ là người hiểu rõ trái tim Chúa Ki-tô nhất, và là người nhìn chúng ta bằng con mắt của Con Mẹ. “Tôi có đặt Chúa ở trung tâm trong tâm hồn tôi không? Nếu chúng ta muốn một thế giới tốt đẹp hơn, ta cần xây dựng một ngôi nhà hòa bình, chứ không phải một chiến trường” (ĐGH Phanxicô). Hôm nay, bạn hãy xin Mẹ Maria dạy cho biết sống gần gũi với Chúa như Mẹ đã từng. Lạy Cha …

 

WITH JESUS IN THE MORNING

Start a new day by placing your life in the hands of our Mother Mary, so that she may lead us to her Son, Jesus. “Hail, full of grace, the Lord is with you” (Luke 1:26-38). Mary is the one who best knows the heart of Christ and who looks at us with the eyes of her Son. “Do I have the Lord at the center of my heart? If we want a better world, it is necessary to build a house of peace and not a battlefield” (Pope Francis). Ask Mary today to teach you to be close to the Lord as she was. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY⭐️

Hãy bớt chút thời gian để trái tim bạn hòa nhịp với Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha nói với chúng ta rằng “lời cầu nguyện được sinh ra trong bí mật của chính con, ở nơi bên trong mà Đấng Sáng Tạo gọi là ‘trái tim.’ Những gì chúng ta cầu nguyện … là mầu nhiệm thân mật nhất của chính chúng ta. “Hãy thinh lặng để tìm gặp Chúa, cầu nguyện bên trong thân thể xác thịt này, bằng trí tuệ, bằng cảm xúc, và bằng cả con người của bạn, vì “chính thân thể bạn cầu nguyện, nếu “trái tim” của bạn cầu nguyện.” Hãy dành một chút thời gian thinh lặng cầu nguyện trước khi tiếp tục ngày mới.

WITH JESUS DURING A DAY⭐️

Take some time off to get your heart in tune with Jesus. The Pope tells us that “prayer is born in the secret of ourselves, in that inner place that spiritual authors call ‘heart.’ What prays in us…is the most intimate mystery of ourselves.” Make inner silence to meet the Lord, pray in your body, with your intellect, with your emotions, and with your whole being because “it is the whole man who prays, if his ‘heart’ prays.” Spend a while in this prayerful silence before resuming your day.

— ∞  +  ∞ —

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI💥

Hãy khép lại một ngày trong thinh lặng. Nhớ lại các sự kiện từ đầu ngày hôm nay đến giờ. Những cuộc gặp gỡ nào đã khiến bạn hạnh phúc? Bạn cảm thấy khó chịu với ai? Bạn có nghĩ rằng ai đó cần bạn để đòi hỏi sự tha thứ? Đồng hành với người khác là một món quà từ Chúa. Hãy nguyện xin Chúa cho bạn biết ơn những người trong cuộc sống của bạn và dành giấc mơ đêm nay cho họ. Kính mừng Maria …

💥WITH JESUS IN THE NIGHT💥

Close your day in silence. Review today’s events from the beginning of the day. What encounters have made you happy? Who have you not been comfortable with? Do you think someone needs you to ask for forgiveness? Walking with others is a gift from God. Be thankful for the people in your life, and offer tonight’s dream for them. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.