Tông Đồ Cầu Nguyện, 10/01/2022

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con xin đón nhận và trân trọng ngày mới này như là một cơ hội khác để bước theo Chúa. “Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người” (Mc 1,18). Ngày hôm nay, cơ hội của con để bước theo Ngài nằm ở đâu? Những mối quan hệ nào con cần để lại sau lưng? Con thinh lặng giây lát để xin Chúa Giê-su ban ơn giúp con mở lòng. Con xem xét những nơi chốn, cùng những hoàn cảnh và những người mà con sẽ gặp hôm nay. Con đặt tất cả mọi sự trong tay Chúa, dâng lên Ngài hết thảy để cầu nguyện cho những ai đang bị bách hại vì đức tin được tôn trọng nhân phẩm. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive and appreciate this new day as another opportunity to follow the Lord. “Then they abandoned their nets and followed him” (Mk 1:18). Where is it your turn to follow him today? What connections do you have to leave behind? Withdraw to a moment of silence, asking Jesus for this openness. Review the places and situations that you will come across today along with the people who wil be part of your day. Place everything in his hands, offering it up so that the dignity of those suffering religious persecution may be respected. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tìm đến một nơi yên tĩnh vào buổi chiều để suy nghĩ về những điều được gợi ý trong Đường Con Tim: “Theo chân Chúa Giê-su là bước vào sự sống của Thần Khí. Là rời khỏi bờ để dấn thân vào vùng nước sâu, là đánh đổi sự an toàn với những điều chưa biết, sự ổn định với những biến chuyển. Cuộc sống là một sự chuyển động và đôi khi nó chẳng dự đoán được.” (Đường Con Tim, Bước 6). Con để những lời này lắng đọng trong con. Những sự bảo đảm hoặc thoải mái nào đã ngăn cản con bước theo Chúa? Con xin khẩn cầu cho những ai đang chịu sự phân biệt tôn giáo. Xin cho con được trở về ngày sống của mình với những tâm tình này trong lòng.

WITH JESUS DURING THE DAY

Seek out a calm place where you can go this afternoon to reflect on what the Way of the Heart suggests to you: “To follow Jesus is to enter into the life of the Spirit. It is to leave the shore to venture out into deep water, to exchange security for the unknown, stability for movement. Life is a movement, and sometimes, it is an unsettling one” (The Way of the Heart, Step 6). Allow these words to flow into your depths. What securities or comforts prevent you from following? Pray for those who suffer religious discrimination. Return to your day with ths in mind.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con hướng tâm hồn lên Chúa, dừng lại mọi việc, hít thở sâu và nhớ lại về những gì con đã trải qua. Con đã trải nghiệm những khác biệt giữa mọi người trong ngày hôm nay như thế nào? Liệu con có biết đón nhận những điều bất ngờ, không mong muốn hay những điều không lường trước được? Con nhận ra những lần mình ganh đua, bác bỏ hoặc đối đầu với những người xung quanh thông qua lời nói hoặc sự im lặng. Con xin Chúa tha thứ cho những lỗi lầm và quyết tâm để đón nhận những điều khác biệt ở tha nhân. Kính mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

Lift your eyes and your heart to the Lord, take a break, breathe deeply, and recall wha you experienced. How did you experience the differences among your brothers and sisters today? Did you know how to welcome surprises, the unexpected, or that which was not foreseen? Recognize the times when you competed, canceled, or fought those around with words or silence. Ask forgiveness and resolve to welcome those you perceive as different. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao