Tông Đồ Cầu Nguyện, 10-12


🌺🌺🌺
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🌺🌺🌺

NGÀY 10-12-2020

 

💥CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG💥

Bạn hãy ôm trọn ngày mới Chúa Cha ban, và chuẩn bị để sống với sự dâng hiến và tín thác vào Ngài. “Nước Trời phải đương đầu với bạo lực.” (Mt 11, 11-15) Bước theo Chúa Giê-su bao hàm cuộc chiến thiêng liêng. Đời sống của người tông đồ phải học để phân định đâu là lời mời gọi của Chúa dành cho chúng ta và cho tha nhân. Hòa bình luôn chào đón sự sống và loại bỏ mọi động cơ dẫn đến sự chết. Cuộc chiến này diễn ra ngay trong tâm hồn chúng ta. Bạn có nhận ra cuộc chiến thiêng thiêng trong bạn không? Lạy Cha chúng con…

 

💥WITH JESUS IN THE MORNING💥

Embrace the new day that the Lord gives you, prepare to live it with dedication and trust in him. “The Kingdom of Heaven suffers violence” (Matthew 11:11-15). Following Jesus involves spiritual combat. The life of the apostle asks to learn how to discern the voice of the Lord that opens us to our neighbor. Peace always welcomes life and discards the dynamics of death. This fight takes place in our hearts. Do you recognize the spiritual combat in your heart? Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY⭐️

Hãy lắng lòng và trở về với con tim của bạn. ĐGH dạy ta rằng cầu nguyện là một con đường. “Cầu nguyện là lời của ‘Tôi’ loạng choạng, dò dẫm, tìm kiếm “Ngài”. Đó là một cuộc gặp gỡ nhân vị,  mà nhiều lần có người mò mẫm tìm thấy ‘Ngài’ chính là Đấng mà ‘Tôi’ đang tìm kiếm.” Con đường này không đơn giản, đó là một cuộc tìm kiếm mà con tim không bao giờ ngưng nghỉ, bởi cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-su luôn luôn mới mẻ. Vì Thiên Chúa luôn làm cho mọi sự trở nên mới.

WITH JESUS DURING A DAY⭐️

Pause your day to connect with your heart. The Pope tells us that prayer is a path. “Prayer is the voice of an ‘I’ that staggers, gropes, in search of a ‘You’…it is a human encounter and many times one gropes to find the ‘You’ that my ‘I’ was searching.” This path is not simple. It is a search for what the heart never ends to know, because the encounter with Jesus is always new. For the Lord makes all things new. Relaunch your afternoon.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, bạn hãy đặt mình hiện diện trước nhan Chúa. Những ai đã đồng hành với bạn hôm nay? Bạn đã làm những gì để giúp những người cần bạn giúp đỡ? Hãy viết ra tên của những người mà bạn muốn cảm ơn. Họ đã ảnh hưởng đến bạn như thế nào trong ngày hôm nay? Họ đánh thức cảm giác gì trong bạn? Hãy viết ra một từ hoặc cụm từ ngắn để diễn tả các cuộc gặp gỡ hôm nay. Hãy sẵn sàng để bắt đầu ngày sống mới ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Enter into the presence of God at the end of the day. Who have you walked with today? Have you been able to help those who needed you? Record the names of those you want to thank. How have they impacted you today? What feeling do they awaken in you? Write down a word or short phrase that reflects today’s encounters. Get ready to start a new day tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.