Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-09

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-09-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con cảm tạ Cha cho con thêm một ngày sống mới và những kiến tạo của Ngài trên thế gian. Nguyện xin Cha cho con được liên đới với đồng nghiệp và những người thân cận, để chúng con có thể cùng nhau quan tâm đến thế giới và hướng đến tương lai trong niềm hy vọng. Con hiến dâng ngày hôm nay cùng với ước muốn của con, hiệp cùng Mạng lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, nơi mà các tài nguyên của thế gian được chia sẻ một cách công bằng, theo ý chỉ cầu nguyện của ngài trong tháng này. Sáng danh…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank the Lord for this morning and for this planet that he created for me. I ask the Lord for help, that I may be in solidarity with those with whom I work and with whom I live, so that together we can look at the world and the future with hope. I offer my day and this desire, joining the Pope’s Worldwide Prayer Network, that the planet’s resources are shared justly, according to Pope Francis’ intention for this month. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Trong một số thời điểm, im lặng chính là lựa chọn tốt nhất khi chúng con không biết phải nói gì, hoặc nếu chúng con không có đủ thông tin để bày tỏ ý kiến, thậm chí là đưa ra quyết định. Nói đúng từ, đúng lúc, đúng người và đúng cách là một bài tập để chúng con không ngừng học hỏi và hoàn thiện. Nguyện xin Chúa Thánh Thần ban cho con ơn sáng suốt để con biết cách giúp đỡ tha nhân. Khi con không thể giúp họ, con biết cầu nguyện cho họ. Cầu thay là lựa chọn tốt nhất để giúp đỡ ai đó.

WITH JESUS DURING A DAY

In some moments, silence is the best option when we don’t know what to say or if we don’t have enough information to express an opinion or even make a decision. Speaking the right word, at the right time, to the right person and in the right way is an exercise to be constantly learned and perfected. I ask the Holy Spirit for the gift of discernment to know how to help people. When I can’t help them, may I remember to pray for them. Often intercessory prayer is the best option for helping someone.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày sống của mình và dâng lời tạ ơn Chúa vì mọi điều tốt lành Ngài đã làm cho con. Con nhìn vào những trải nghiệm và khám phá khi con cảm thấy tự do mọi hành động và hòa hợp với người thân cận. Làm thế nào con có thể gìn giữ và thăng tiến hơn với những thái độ đó từ bây giờ? Nguyện xin Chúa ở lại và hướng dẫn con trong mọi hành động. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Become aware of your day and give thanks to God for any good that you did. Look at the experience and discover when you felt free in your actions and in harmony with your neighbor. How could you preserve and cultivate those attitudes from now on? Ask God to remain with you and guide you in your actions. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.