Tông Đồ Cầu Nguyện, 11-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-10-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Khởi đầu ngày mới, con dâng cuộc sống con cho Chúa Cha. Chúa Giêsu mời gọi mọi người trở nên bạn của Ngài và phục vụ Vương Quốc Thiên Chúa. “Vậy, hãy ra các ngã đường và gặp ai cũng mời hết vào dự tiệc” (Mt 22,1-14). ĐGH nói với chúng ta rằng: “sự hiện diện của người nữ cũng phải được đảm bảo nơi sở làm hay ở bất kỳ nơi nào đưa ra các quyết định quan trọng, cả trong Giáo Hội và trong các cơ cấu xã hội.” Phụ nữ là những nhân chứng đầu tiên của Chúa Phục Sinh. ĐGH Phanxicô kêu gọi người phụ nữ lãnh đạo công việc mục vụ cùng với nam giới. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start a new day and offer your life to the Lord. Jesus invites everyone to his friendship and to the service of his Kingdom. “Go out, therefore, into the main roads and invite to the feast whomever you find” (Matthew 22:1-14). The Pope tells us, “the presence of women must also be guaranteed in the workplace and in the various places where important decisions are made, both in the Church and in social structures.” Women were the first witnesses of the Risen One. Pope Francis calls for lay women to lead pastoral work with men. Our Father….

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành thời gian nghỉ ngơi trong ngày và tiếp tục thực hiện bước thứ hai của Đường Con Tim. Trái tim của con đang ở đâu? Nó đang thăng tiến như thế nào? Nhận ra những sức mạnh biến đổi trong trái tim theo những cách trái ngược nhau là điều thật quan trọng với con, một vài biến đổi ấy mở ra cho chúng con sự sống và tình yêu hoặc một số khác khép chúng con lại, và đưa chúng con đến những nơi chết chóc mà chúng con không muốn đến. Con có nhận ra những sức mạnh đó bên trong mình không? Cầu xin Chúa cho con ánh sáng và sự trợ giúp để con biết chọn lựa những con đường dẫn đến Chúa Hằng Sống.

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break in the day and keep going through step two of The Way of the Heart. Where is your heart? How is it going? It is important to recognize that forces move in our hearts in opposite ways, some that open us to life and love and others that close us and take us to places of death that we would not have wanted to reach. Do you recognize those forces within you? Ask for light and help to choose the paths of life that lead to the God of Life.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con nhìn lại ngày sống của mình và dâng lời tạ ơn Chúa vì mọi điều tốt lành Ngài đã làm cho con. Con nhìn vào những trải nghiệm và khám phá khi con cảm thấy tự do mọi hành động và hòa hợp với người thân cận. Làm thế nào con có thể gìn giữ và thăng tiến hơn với những thái độ đó từ bây giờ? Nguyện xin Chúa ở lại và hướng dẫn con trong mọi hành động. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Become aware of your day and give thanks to God for any good that you did. Look at the experience and discover when you felt free in your actions and in harmony with your neighbor. How could you preserve and cultivate those attitudes from now on? Ask God to remain with you and guide you in your actions. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.