Tông Đồ Cầu Nguyện, 12-03

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-03-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Con bắt đầu ngày mới với đoạn trích sách tiên tri Giê-rê-mi-a: “Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Đức Chúa, và có Chúa làm chỗ nương thân.” (Giê-rê-mi-a 17,7)
Trong đời sống hằng ngày, con tin cậy nơi Chúa hay dựa vào chính bản thân mình? Con dâng lên Cha ngày hôm nay, cùng phó dâng lên Ngài phần nào đó cuộc sống của con, mà ở đó con chưa tìm kiếm tin tưởng nơi Cha. Xin Cha dẫn đường chỉ lối cho con đi. Con cũng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo hội tại Trung Quốc. Nguyện xin Cha trở thành khiên thuẫn che chở những con chiên ở đất nước này, để họ có thể sống trong sự hiệp nhất. Lạy Cha chúng con ở trên trời….
WITH JESUS IN THE MORNING
We begin this new day with a word from the prophet Jeremiah: “Blessed are those who trust in the Lord; the Lord will be their trust.” (Jeremiah 17:7) Do I count on the Lord, or rather on me even in everyday life? I offer him my day and entrust him with the areas of my life where I find it more difficult to count on him. Let him show me the way. I think of the Church of China that we carry in prayer this month. May the Lord be the assurance of the Catholics of this country so that they may grow in unity. Our Father…
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhớ: sứ mệnh của các thành viên trong Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu là lòng thương xót. Chúng ta chỉ có thể sống sứ mệnh này bằng cách sống kết hiệp chặt chẽ với Thánh tâm Chúa Giêsu để có cùng cảm nhận với Người.
Nguyện xin Chúa giúp con cảm nhận được Trái tim Người. Ngày hôm nay, Người sẽ sai con đi đâu để sống sứ mệnh thương xót này?
WITH JESUS DURING A DAY
The mission of the members of the Pope’s Worldwide Prayer Network is a mission of compassion, as Pope Francis reminded us. We can only live this mission by being closely united to the Heart of Jesus, to have the same feelings as him. I ask Jesus to help make me feel the feelings of his Heart. Where is he sending me today to live this mission of compassion?
— ∞  +  ∞ —
Con tạm ngưng những hoạt động vào cuối ngày. Con cảm thấy biết ơn vì điều gì? Con muốn dâng lên Chúa những gì? Con cần gì? Con lưu tâm đến những điều con học được hôm nay, một điều tốt lành từ ai đó hay là một sự giúp đỡ mà con đã trao đi. Con cảm tạ Chúa vì những người đã hiện diện trong khoảnh khắc đó và cầu nguyện cho họ. Vào ngày mai, con sẵn sàng để sống an vui hơn. Kính Mừng Maria….
WITH JESUS IN THE NIGHT
Pause what you are doing at the end the day. What are you grateful for? What do you want to offer to God? What do you need? Take note of something you have learned, a favor you have received or assistance you have been able to give. Thank God for the people who were in those moments and pray for them. Get ready to live joyfully a new day tomorrow! Hail Mary…
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.