Tông Đồ Cầu Nguyện, 13-09


☘☘☘
TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

NGÀY 13-09-2020

 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG☀️

Ngày Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu chỉ dạy con cách Ngài chào đón và mời gọi con lớn lên trong lòng thương xót. Chúa Giêsu mời con nhận ra lòng thương xót và công lý của Người dành cho con, để con cũng biết chào đón tha nhân trong những yếu đuối của họ. Nguyện xin Chúa giúp con biết rung cảm trước tình yêu thương của Ngài trong mọi chiều kích của cuộc đời con, đặc biệt là trong những yếu đuối của con. Con hiến dâng ngày hôm nay hiệp ý cùng Đức Giáo Hoàng Phanxicô và Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Ngài, rằng chúng ta biết chia sẻ tài nguyên của hành tinh này một cách công bằng và chính trực. Sáng danh…

 

WITH JESUS IN THE MORNING☀️

On this Sunday, the Lord Jesus shows me how he welcomes me and invites me to grow in mercy. Jesus invites me to recognize his mercy towards me and his justice, so that I too can welcome others in their weaknesses. I ask God to help me be touched by his love in all dimensions of my life, especially in my own weaknesses. I offer my day with Pope Francis and his Worldwide Prayer Network, that we can share the goods of our planet in a fair and just manner. Glory Be…

— ∞  +  ∞ —

?CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY?

Đọc Lời Chúa mỗi ngày phải trở thành một thói quen trong cuộc sống của con, vì Lời Chúa nuôi dưỡng đức tin trong con, nâng đỡ con những lúc khó khăn, xoa dịu những bản ngã trong con và dạy con biết bước đi cùng Chúa. Cách tốt nhất để sống hạnh phúc là tiếp thu Lời Chúa và thực hành những gì Chúa Giêsu dạy con. Bằng việc chọn Chúa Giêsu làm hình mẫu và sống theo Tin Mừng, con sẽ có thêm sự an toàn, được củng cố hơn và biết đối mặt với những thử thách của cuộc sống.

?WITH JESUS DURING A DAY?

Reading the Word of God every day must become a habit in my life, because the Word nourishes my faith, sustains me in difficult times, calms my inner storms and teaches me to walk with Jesus. A very good way to live joyfully is to internalize that Word and put into practice what Jesus teaches me. By taking Jesus as a model and living according to the Gospel, I will have more security, be more strengthened and feel more able to face the challenges of life.

— ∞  +  ∞ —

?CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI?

Nhìn lại những cảm xúc của con lúc này và con dâng lời tạ ơn Chúa vì những điều vụn vặt nhưng đổ tràn niềm vui và hy vọng trong con. Nhìn lại các hoạt động trong ngày, con đã chọn cách sống trong mọi hoạt động của con chưa? Con có yêu thương tha nhân chưa? Con có đang chìm đắm trong một cảm xúc tồi tệ hay tức giận không? Con nói chuyện với Chúa và cam kết chọn một cách sống cho ngày mai, để giúp đỡ tha nhân và phục vụ họ với nụ cười trên môi. Kính mừng Maria…

 

?WITH JESUS IN THE NIGHT?

Become aware of how you feel now. Give thanks to God for the little details that filled you with joy and hope. Look at the general activities of the day. Have you chosen life in all your actions? You have loved others? Were you in a bad mood or felt anger? Talk to God and commit tomorrow to choose life, to help others and serve them with a smile. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.