Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Ăn chay

“Tại sao môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mc 2,18-22) Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy cho dân chúng rằng việc chay tịnh bên ngoài phải đi kèm với một thái độ đúng đắn bên trong, hướng tới sự đơn sơ trong lòng.Vậy con thì sao? Con đã ăn chay như thế nào? Chay tịnh có còn chỗ trong việc giữ đạo của con không? Hôm nay con có cảm thấy cần phải từ bỏ điều gì đó để dành chỗ cho Chúa Giêsu không? Cùng với Mẹ Maria, con chọn và dâng lên Chúa Giêsu một việc hy sinh hãm mình trong suốt hôm nay, để cầu nguyện cho sứ mạng của Giáo hội và theo ý cầu nguyện của ĐTC cũng như của Đức Giám mục của con trong tháng này. Lạy Cha chúng con …

WITH JESUS IN THE MORNING

The fast

“Why don’t your disciples fast?” (Mk 2:18-22) In today’s Gospel, Jesus teaches us that external fasting must be accompanied by a right interior disposition, oriented towards simplicity of heart. What about me? How do I practice fasting? Does fasting still have a place in my religious practices? Today do I feel the need to deprive myself of something to make more room for Jesus? With Mary, I choose and offer to Jesus the privation that I wish to experience throughout this day, for the mission of the Church and for the prayer intentions of the Pope and my Bishop for this month. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Ý nghĩa đích thực của việc ăn chay

Con dừng lại để suy ngẫm về lời khuyên nhủ của ĐTC Phanxicô: “Cầu nguyện, làm việc bác ái và ăn chay là những phương tiện chính để Thiên Chúa can thiệp vào cuộc sống của chúng ta và đời sống thế giới. Đó là những vũ khí của Chúa Thánh Thần”. Nhưng nếu mục đích bị bóp méo, những việc này hoàn toàn mất đi ý nghĩa. “Ngay cả việc cầu nguyện, bác ái và ăn chay cũng có thể quy hướng về bản thân mình. Trong mọi cử chỉ, ngay cả trong những cử chỉ đẹp đẽ nhất, cũng có thể ẩn giấu abệnh tự mãn. Khi đó, trái tim không hoàn toàn tự do, bởi vì nó không tìm kiếm tình yêu dành cho Chúa Cha và tha nhân, mà là sự công nhận của con người, tán thưởng của thế gian và vinh quang.”

WITH JESUS DURING THE DAY

The true meaning of fasting

Pause to meditate on this teaching of Pope Francis: “Prayer, charity, and fasting are the principal means that allow God to intervene in our life and in the life of the world. They are the weapons of the Spirit.” But if the intention is distorted, they completely lose their meaning. “Even prayer, charity, and fasting can become self-referential. In every gesture, even in the most beautiful, the disease of self-satisfaction can be hidden. Then the heart is not completely free, because it does not seek love for the Father and the brethren, but human approval, the applause of people, and glory. “

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vũ khí của Thánh Thần

Sáng nay con đã được mời gọi sống hy sinh hãm mình, như dấu hiệu của việc ăn chay. Giờ đây, lúc ngày tàn, con dừng lại một chút trong im lặng, cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn soi sáng, giúp con nhìn lại để nhận ra hôm nay con đã thực sự giữ chay hay chưa. Việc hy sinh hãm mình có khiến con cảm thấy tự do hơn và sẵn sàng sống trong sự hiện diện của Chúa không? Con xin dâng lời cảm ơn vì cảm nghiệm mới mẻ này. Có sự kiện nào trong ngày làm lung lay cam kết mà con đã quyết tâm trong buổi sáng không? Con xin Chúa tha thứ và dâng lên Chúa những thử thách đó, xin Chúa ban ơn để ngày mai con sống mạnh mẽ hơn. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

A weapon of the Spirit

This morning you have been invited to go through a period of deprivation, as a sign of fasting. Before ending this day, pause for a moment in silence to recognize whether or not you have fasted today. Welcome the Spirit who enlightens your gaze. Does the experience of deprivation make you feel more detached and ready to live in the presence of God? Give thanks for this new experience. Have there been events in your day that have not helped you to remain faithful to your morning commitment? sk for forgiveness and offer them to the Lord, asking Him for the grace to be stronger tomorrow. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao