Tông Đồ Cầu Nguyện, 15-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-12-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Bạn hãy ôm lấy buổi sáng mới và chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Chúa. “Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin” (Mt 21, 28-32). Vấn đề không phải là sự hoàn hoản mà là sự sẵn sàng cho Chúa, Đấng tìm kiếm những tấm lòng quảng đại chân thành tìm kiếm Ngài. Hãy dâng Chúa ngày sống của bạn cho ý cầu nguyện trong tháng này là xin cho mối tương quan cá vị với Chúa Giêsu Ki-tô được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và đời sống cầu nguyện. Lạy Cha chúng con …

WITH JESUS IN THE MORNING

Embrace a new morning and prepare to open your heart to receive the Lord on this day. “The tax collectors and prostitutes believed in him” (Matthew 21:28-32). It is not a question, then, of being impeccable but of being ready for the Lord, who looks at the generous hearts that sincerely seek him. Offer your life to the Lord for the intention of this month so that our personal relationship with Jesus Christ is nourished by the Word of God and a life of prayer. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Bạn tạm gác lại những hoạt động để lắng đọng trái tim và hòa vào Thánh Tâm Chúa. Chúa là đồng minh trung thành: nếu con ngừng yêu thương, Người vẫn tiếp tục yêu, dù tình yêu đó đưa Người lên đồi Can-vê. Chúa luôn ở bên cửa trái tim bạn và chờ bạn mở cửa cho Người. Trong cầu nguyện, Chúa đang tìm bạn, chờ đợi và muốn lắng nghe bạn. Hãy mở lòng cho Chúa với đức tin, và đối thoại chân thành. Bạn phải nói gì với Chúa hôm nay?

WITH JESUS DURING A DAY

Leave your activities for a moment to put your heart in tune with the Lord’s. God is a faithful ally: if we stop loving, he continues to love, even if that love takes him to Calvary. God is always near the door of our heart and waits for us to open it to him. Sometimes it calls to the heart, but it is not invasive. In prayer it is the Lord who seeks you, awaits you, and wants to listen to you. Open your heart to him with faith, in a close and sincere dialogue. What do you have to tell the Lord today?.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hãy kết thúc một ngày sống trong thinh lặng. Tạ ơn Chúa vì tất cả những ân sủng mà bạn đã nhận được. Những khát khao nào đã đánh động bạn trong hôm nay? Cùng nhớ lại những ao ước đó, và nhận ra chính những khao khát đó là trở ngại của tình bạn giữa bạn với Chúa Giêsu. Hãy dâng những khát khao này cho Chúa để được Người thánh hóa. Ngày mai bạn có những dự định gì? hãy viết ra một quyết tâm cho ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

End your day in silence. Be grateful for any special grace you have received. What desires have moved you today? Remember that desires move you to act. Recognize those desires that are obstacles to your friendship with Jesus. Offer them to Jesus and ask him to evangelize them. What do you propose for tomorrow? Write down a resolution. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.