Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Tuần cầu nguyện cho Kitô hữu hiệp nhất

Tìm đến Chúa Giêsu. Một ngày mới lại đến, con xin phó thác nơi Chúa. Bắt đầu ngày sống này với Lời Ngài: “Người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm” (Mc 3, 7-12). Con chạy đến bên Ngài. Cảm tạ Ngài đã luôn đón nhận con. Ước gì hành trình đức tin của con luôn nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa, và xin cho con biết ca ngợi công trình của Ngài cùng vững tin nơi Ngài. Xin dẫn lối và chỉ dạy con cách chấp nhận sự phong phú nơi từng anh chị em xung quanh. Trong tuần lễ hiệp nhất này, con xin dâng lời cầu nguyện, hiệp thông cùng Giáo Hội trong hành trình loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Week for Christian Unity

Coming to Jesus

A new day has dawned, Entrust yourself to the Lord. Begin it by reading His words: “When a great multitude heard all that he was doing, they came to him” (Mk 3:7-12). Like this multitude of people go to Jesus. Thank Him for always welcoming you. On this new day, entrust the journey of your faith life. Acknowledge God’s works and remain faithful to Him. Ask Him to Guide your steps on this day and teach you to welcome the richness of those around you in all their diversity. In this week of unity, pray with all the Churches that proclaim Christ. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Hiệp thông cùng với Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ĐGH Phanxicô

Ngày sống này đang diễn ra như thế nào? Con dừng và hiệp thông cùng Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của ĐTC Phanxicô, xin cho ơn của sự đa dạng trong Hội Thánh. Lạy Chúa, xin ban cho con nhận thấy tài năng Ngài đã ban cho con và biết dùng chúng vào điều có ích cho tha nhân. Ước gì con biết đón nhận sự đa dạng của từng người trong thấu hiểu, bởi lẽ “sự hiệp nhất này không có nghĩa là sự đồng nhất về mọi sự, mà là sự dung hoà mọi khác biệt trong Chúa Thánh Thần” (ĐTC Phanxicô). Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY

In Communion with the Pope’s Worldwide Prayer Network

What have you done so far? Pause and place yourself in communion with the Pope’s Worldwide Prayer Network, which prays this month for the gift of diversity in the Church. Ask for the gift from the Lord, to know how to recognize the talents with which He has endowed to you, to know how to put them at the service of others and to know how to appreciate the differences of others, because “unity does not mean uniformity, but reconciliation of diversity in the Holy Spirit” (Pope Francis). Glory be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Hãy tỉnh thức cùng Chúa Kitô

Ngày dần trôi qua tàn, con dừng lại và ngẫm nghĩ mọi việc đã xảy ra trong ngày sống này. Con có tìm đến Chúa Giêsu? Con có ngợi ca công trình của Ngài ở nơi con? Liệu con có quảng đại? Vào sáng nay, cùng với Lời Chúa, mọi bệnh tật trong con đã được chữa lành. Buổi tối này con dâng lên Chúa những người bệnh mà con biết, xin cho họ cũng được ơn chữa lành nơi thân xác lẫn tâm hồn. Xin cho con được yên ngủ trong bình an. Con cầu nguyện: Lạy Chúa, xin bảo vệ con khi con tỉnh thức, xin gìn giữ con khi yên ngủ, để khi tỉnh thức con có thể canh thức với Chúa Kitô, và khi ngủ thì được được yên giấc trong bình an của Ngài. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Keeping watch with Christ

As the day draws to a close, pause to review your day. Have you you gone to Jesus, this day? Have you acknowledged God’s work in your life? Have you been generous? This morning, with the Lord’s words, He has healed the sick of all kinds. This evening, present to Him all the sick that you know, that in Him they may find healing of body and soul. In peace lie down and go to sleep. Pray: Protect us Lord as we stay awake, watch over us as we sleep, that awake we may keep watch with Christ and asleep rest in His peace. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao