Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-09-2023

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Tin tưởng vào Chúa. Hôm nay, Lời Chúa cho con chứng kiến một hành động với đức tin mạnh mẽ của viên đại đội trưởng Rôma. Sau khi nghe ông công bố, Tin Mừng cho con biết rằng “Đức Giê-su thán phục ông ta, Người …

The post Tông Đồ Cầu Nguyện, 18-09-2023 appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.