Tông Đồ Cầu Nguyện, 20-06


🍀🍀TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN🍀🍀

⏰NGÀY 20/06/2021⏰

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Một ngày mới mở ra mời gọi con sống trong bình an. Con dâng ngày hôm nay cho Chúa, và gạt lo lắng sang một bên. “Gió liền tắt, và biển lặng như tờ” (Mc 4,35-41). Những cảm xúc nào đang ở trong con? Con phản ứng thế nào với những khó khăn? Con dựa vào Chúa hay dựa vào sức riêng của mình? Con khát khao xin Chúa cho con được lớn lên trong niềm tin vào Chúa, và cầu nguyện cho những người trẻ muốn lập gia đình được sẵn sàng tín thác và cậy trông nơi Chúa khi gặp những khó khăn của cuộc sống. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

A new day invites you to live it in peace. Give your day to God, putting your worries aside. “The wind died down and everything was completely calm.” (Mk 4: 35-41) What feelings live in your heart? How do you react to difficulties? Do you lean on the Lord or on your own strength? You can offer your desire to grow in trust in God, so that young people who want to get married can witness to trust and rely on the Lord in difficulties in their own lives. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

✨CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY✨

Con tìm một góc riêng và dành thời gian để nhìn lại chính mình. Những người trẻ kết hôn cần cảm nghiệm rằng mọi thử thách đều có thể vượt qua với sự trợ giúp của Thiên Chúa. “Tình yêu ấy có thể giúp con người vượt qua mọi thử thách và luôn trung thành trong mọi hoàn cảnh, đó chính là món quà ân sủng để củng cố và vực dậy tình yêu” (ĐTC Phanxicô). Đối mặt với khó khăn, con tìm kiếm giải pháp ở đâu: ở nơi Chúa hay ở sự bảo vệ của con người? Cội rễ bảo vệ đời con là ở Chúa mà thôi, và tha nhân cũng có thể noi theo cách thức đó. Bằng cách này, con tham gia vào sứ mệnh lòng thương xót cho thế giới.  

WITH JESUS DURING A DAY

Find a corner and take a moment to reflect. Young people who marry need to experience that every trial can be overcome with the help of God. “That love can go through all trials and remain faithful against everything, presupposes the gift of grace that strengthens and elevates it” (Pope Francis). Faced with difficulties, where do you look for the solution: in God or in human security? Root your security only in the Lord, and others may follow in your footsteps. In this way, participate in the mission of compassion for the world.

∞  +  ∞ —

🍃CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🍃

Con nghỉ ngơi và xem lại hành trình hôm nay, gồm những niềm vui và những khó khăn. Ai đã ủng hộ con ngày hôm nay? Con có dựa vào Chúa Giê-su khi gặp khó khăn không? ĐTC Phanxicô hỏi chúng ta “Bí tích Thánh Thể mà tôi cử hành có giúp tôi thực sự nhận ra mọi người là anh chị em tôi không?” (08-01-2014). Con có cho phép mình hạnh phúc với những người đang hạnh phúc, và khóc với những người đang khóc không? Khi được chia sẻ, mọi khó khăn sẽ được giảm bớt. Làm mới lại mục đích sống của con và qua sự làm chứng, con sẽ giúp những người sống đời hôn nhân có được niềm vui trong sự trao ban và chia sẻ cuộc sống của họ. Kính mừng Maria …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Rest now and review your journey, your joys and your difficulties. Who supported you this day? Did you lean on Jesus in difficulty? Pope Francis asks us “Does the Eucharist that I celebrate lead me to truly recognize in everyone a brother or sister?” (08-01-2014). Do I allow myself to be happy with those who are happy and to cry with those who cry? When they are shared, problems are alleviated. Renew your purpose and through your testimony, help those who choose marriage, to be joyful in their dedication and shared life. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.