Tông Đồ Cầu Nguyện, 21-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21/06/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con đón nhận lời mời gọi hôm nay: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” (Mt 7,1-5) “Yêu thương là tìm cách giữ im lặng về điều không tốt có thể hiện hữu nơi người khác… hạn chế những phán xét, kiềm chế xu hướng thốt lên những lời nói nặng nề và khắt khe… Yêu thương là biết quan tâm đến hình ảnh của người khác cách tế nhị, ngay cả việc giữ gìn danh tiếng tốt cho kẻ thù” (ĐTC Phanxicô). Con có quan tâm đến anh chị em mình trong lời ăn tiếng nói và trong suy nghĩ của mình không? Con cầu xin ân sủng để được sống yêu thương, và xin ân sủng tình yêu xuống trên những người trẻ được mời gọi sống đời hôn nhân. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Receive today’s invitation: “Do not judge anyone, so that no one judges you.” (Mt 7:1-5.) “Love seeks to keep silence about the evil that may be in another person… limit judgment, contain the inclination to express a harsh and implacable sentence… love takes care of the image of others, with a delicacy that leads to preserve even the good reputation of the enemy” (Pope Francis). Do you take care of your brothers and sisters in your speech and in your thoughts? Ask for the grace to be loving and for the grace of love in young people called to marriage. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại ngày sống, và nâng tâm hồn lên cùng Chúa Giêsu. “Một phần không vui trong một mối tương quan không phải là tổng thể của mối tương quan đó… có thể dễ dàng chấp nhận rằng tất cả chúng ta là một phức hợp giữa ánh sáng và bóng tối… Tình yêu tồn tại cùng sự bất toàn” (ĐTC Phanxicô). Yêu thương là biết giữ tĩnh lặng trước những mặt hạn chế của đối phương. Con có thường chỉ nhìn thấy những góc tối nơi những anh chị em mà con đã gặp gỡ, hay là con cũng nhận ra những đức tính tốt nơi họ? Những ai chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân phải học biết về nghệ thuật này. Con cộng tác với sứ vụ này và tiếp tục ngày sống.      

WITH JESUS DURING A DAY

Pause your day. Put your heart next to Jesus’. “An unpleasant part in a relationship is not the totality of that relationship… it can be easily accepted that we are all a complex combination of lights and shadows. The other is not only that which bothers me… Love coexists with imperfection” (Pope Francis). Love knows how to be still in the face of the limitations of the other. Do you usually see only the ‘shadows’ of those who cross your path, or do you also recognize their ‘light’? Those preparing for marriage must learn this art. Collaborate with this mission from your own place and continue your journey.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối ngày, con xin ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần và dâng lời tạ ơn Chúa vì những món quà của ngày hôm nay. Liệu con có để tâm đến hoa trái của mỗi món quà được Ngài trao tặng, với mặt tích cực của mỗi trường hợp xảy đến, ngay cả khi mọi việc thật khó khăn thử thách? Hay con chỉ tập trung vào những điểm thiếu sót, những mặt tiêu cực và những gì mà con không thích? Nếu vậy, con cầu xin Chúa thứ tha và giúp sức, để ngày mai con có thể gặt hái được hoa trái tốt đẹp nhất vào giỏ của mình, bỏ phần còn lại sang một bên. Lời chứng của con sẽ giúp những người đang chuẩn bị cho đời sống hôn nhân, được phát triển trong niềm vui phó thác và duy trì một cái nhìn tích cực. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of the journey ask for the inspiration of the Holy Spirit and give thanks for the gifts of today. Did you contemplate the fruits of each gift, with the bright-side of each situation, even when things were challenging? Or did you focus on the flaws, the negatives, and what you don’t like? If so, ask forgiveness and the Lord’s help so that tomorrow you can pick up the best fruit in your basket, leaving the rest aside. Your testimony will help those who are preparing for marriage, to grow in a joyful surrender, and to maintain a positive outlook. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.