Tông Đồ Cầu Nguyện, 22-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Sống trong sự khác biệt

“Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền” (Mc 3,24). Đây là những lời xác quyết mà Chúa Giê-su nói với con trong ngày mới này. Chấp nhận điều khác biệt là dấu hiệu và nền tảng vững chắc thể hiện tình hiệp nhất trong muôn vàn sự khác biệt vốn là nét đặc trưng của Giáo hội Công giáo. Con đã sống tình hiệp nhất với anh chị em xung quanh như thế nào? Lạy Chúa, con xin dâng Ngài ngày sống này. Nguyện xin Chúa soi sáng để con không có ánh nhìn tiêu cực với những khác biệt, nhưng biết đón nhận nó. Ước gì mỗi người chúng con có thể xây dựng Vương quốc của Ngài thay vì phá hủy bằng những định kiến. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Living the difference

“If a kingdom is divided against itself, it cannot stand” (Mk 3:24). These are powerful words that the Lord addresses to us on this new day. Welcoming difference is a sign and a very strong foundation of the unity in diversity that characterizes the Catholic Church. How do we live this unity in diversity with our brothers and sisters? Let us ask the Lord to receive the offering of our day. May He enlighten us so that we may not be hostile to difference, but may know how to welcome it. May we build His kingdom instead of destroying it with our prejudices. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Công giáo

Con dành ít phút giữa ngày với Chúa để nạp năng lượng cho buổi chiều. Thánh Inhaxiô thành Antiôkia đã nói: “Ở đâu có Giám mục, ở đó có cộng đoàn dân Chúa, ở đâu có Chúa Giê-su Ki-tô, ở đó có Giáo Hội Công Giáo”. Sự hiệp nhất của Giáo hội được xây dựng mỗi ngày xung quanh Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã chết và đã sống lại. Xin Chúa ban ân sủng để con biết cách chào đón tất cả những anh chị em mà con cùng chia sẻ chân lý đức tin này. Sáng danh…

WITH JESUS DURING THE DAY

Catholic

The time for rest has come. It is time to recharge our energies, both physically and spiritually. We owe the word “Catholic” to St. Ignatius of Antioch. He said: “Where the bishop is, there is the community, as where Christ Jesus is, there is the Catholic Church” (Smyrniote VIII, 2). The unity of the Church is built every day around Jesus Christ, dead and risen. Let us ask the Lord to give us the grace to know how to welcome all those with whom we share this truth of faith. Glory be

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Theo chân Chúa

Lạy Chúa, khi những tia nắng cuối ngày dần tắt, con muốn dành thời gian cùng Ngài để nhìn lại ngày sống của con hôm nay, và lần theo những dấu chân của Ngài. Hôm nay Cha mời gọi con hãy sống với tinh thần chấp nhận sự khác biệt, để không phá hủy Vương quốc của Chúa. Con đã chào đón những anh chị em Kitô hữu và Công giáo khác của con như thế nào? Liệu rằng con có coi họ như một tài sản và một nguồn động viên để gặp Chúa không? Hay con đã để bản thân bị cuốn đi bởi những thành kiến? Lạy Chúa, khi bình minh sớm mai ló rạng, xin giúp con bước theo những dấu chân của Ngài và sống tốt hơn ngày hôm nay. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

My steps in your footsteps

Lord, as the last rays of the sun fade, we want to take time with you to examen our day and retrace your footsteps. Today you have invited us to live in a spirit of acceptance of diversity, so as not to destroy your Kingdom. How have we welcomed my other Christian and Catholic brothers and sisters? Have we seeen them as an asset and a source of encouragement to meet you? Or have we let ourselves be carried away by our prejudices? Lord, when tomorrow dawns, help us to follow in your footsteps and to do better. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao