Tông Đồ Cầu Nguyện, 25-11

☘️☘️☘️TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN☘️☘️☘️

NGÀY 25-11-2020

 

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌞

“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.” (Lc 21, 10-19). Hôm nay là một ngày mới, một cơ hội mới để kiên trì và chăm lo cho đời mình. Nếu đời sống chúng ta được neo giữ bởi Chúa Thánh Thần, thì không có sự sợ hãi, vì Chúa Thánh Thần dẫn dắt và chúng ta hãy để cho Ngài dẫn dắt. Hôm nay bạn đã sống thế nào? Chúa Thánh Thần đã mở ra những cơ hội nào cho bạn? Những cử chỉ đặc biệt nào của bạn với những người thân cận có thể giúp mang lại hy vọng cho họ? Hãy dâng lên Chúa sự sống hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Lạy Cha chúng con…

🌞WITH JESUS IN THE MORNING🌞

“If they stand firm, they will receive life” (Luke 21:10-19). Today was a new day, a new opportunity, to persevere and take care of life. If our lives are anchored in the Spirit, there is no need to fear, because the Spirit leads and we have to let ourselves be led. How did you live today? What opportunities of the Spirit were open to you? What specific gestures with those close to you could help give hope to others? Have life-fulfilling gestures towards your neighbors. Offer to the Lord the life of this day for the intention of the Pope. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

☀️CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY☀️

“Lạy Chúa, xin chữa lành đời sống chúng con, để chúng con biết bảo vệ thế giới chứ không tàn phá nó, biết gieo trồng sự tốt đẹp chứ không để bị ô nhiễm và hủy hoại.” (ĐGH. Phanxicô) Lạy Chúa, con dâng lên Ngài trọn bản thân và những gì con có. Xin Chúa chữa lành trái tim con.

☀️WITH JESUS DURING A DAY☀️

“Lord, bring healing to our lives, that we may protect the world and not prey on it, that we may sow beauty, not pollution and destruction.” (Pope Francis) I give you, Lord, what I am and possess. Heal my heart.

— ∞  +  ∞ —

🌘CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌘

Xin cho con được hiện diện với Chúa. Nhận thức về nội tâm của con. Xin cho con biết biết ơn những gì con đã trải qua ngày hôm nay. Điểm lại những nơi con đã thấy hôm nay. Con đã đến những nơi nào? Con cảm thấy thế nào về những nơi đó? Con có cảm thấy sự hiện diện của Chúa ở nơi đó không? Con có cảm thấy chỗ nào bị đau hoặc có vấn đề gì với con không? Con xin dâng tất cả những gì con đã nhận được cho Chúa và xin Ngài sửa chữa những gì đã bị hư hại trong con ngày hôm nay. Kính mừng Maria …

🌘WITH JESUS IN THE NIGHT🌘

Make yourself present to God. Become aware of your interiority. Be grateful for what you have experienced today. Revisit the places you’ve seen today. Where did you visit? How have you felt about the places you have visited? Did you feel the presence of God in any of them? Do you feel that any place hurts or is problematic for you? Give everything you have received to God and ask him to repair what has been damaged in you today. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.