Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-01-2024

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27/01/2024

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Hãy tin!

Này con đây Chúa ơi, con ở trong ngày mới này để yêu thương và làm mọi việc vì Nước Trời. Con dâng lên Chúa ngày sống hôm nay của con bắt đầu với những cuộc gặp gỡ, những hoạt động, những dự án, và có cả những bấp bênh hay những nỗi lo âu của con. Con đặt hết thảy những điều này vào Trái tim Chúa và con xin dâng lên Người sự sẵn lòng của con cho sứ mệnh vì Nước Trời. Con nghe thấy Chúa nói với con như khi xưa Chúa nói với các môn đệ rằng: “Sao nhát thế?” (Mc 4, 35-41). Xin Chúa đón nhận những lời cầu nguyện của con hiệp với ý nguyện trong tháng Giêng này, con cầu xin ơn đón nhận những món quà đa dạng trong Giáo Hội mà không sợ hãi những khác biệt về tính nhạy cảm, về phương pháp và việc cử hành. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

Have faith

Here I am, Lord, in this new day to love and work for the works of your Kingdom. I present to you this day that begins with its encounters, its activities, its projects, and perhaps its uncertainties or anxieties. I place all this in your Heart and I offer you my availability for the mission. I hear you say to me, as you did to the disciples: Why are you so afraid? (Mk 4:35-41) Take in my prayers for the intention for this month of January, I ask for the grace to welcome the gift of diversity in the Church, without being afraid of differences of sensitivity, method or celebration. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Chúa Giêsu trên chiếc thuyền của con

ĐGH Phanxicô mời gọi con phó thác những nỗi sợ hãi của con cho Thiên Chúa: “Sao con nhát thế? Phát xuất của đức tin là nhận thức được rằng con cần được cứu rỗi. Con không tự phụ, con không tự mình tiêu tan: con cần đến Chúa như những nhà đạo sĩ năm xưa cần đến các vì sao. Con mời Chúa Giêsu ngự vào chiếc thuyền cuộc đời mình. Con phó thác những nỗi sợ hãi của con cho Chúa để Người dẫn con vượt thắng chúng.”

WITH JESUS DURING THE DAY

Jesus in my boat

Pope Francis invites us to entrust our fears to the Lord: “Why are you so afraid? The beginning of faith is to know that you need salvation. We are not self-sufficient; we are shipwrecked alone: we need the Lord, as the ancient navigators needed the stars. Let us invite Jesus into the boats of our life; let us entrust our fears to him so that he may overcome them.”

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Với Chúa Thánh Thần

Khi ngày dần tàn, con thinh lặng bước đến bên Chúa và ngẫm lại những gì con đã trải qua, đầu tiên con chú ý đến những điều mang đến cho con niềm vui và nguồn cảm hứng: con nói lên những khoảnh khắc đó và tạ ơn Chúa về những điều ấy! Có những nỗi sợ hãi nào đã ngăn chặn cuộc sống của con, cản trở sự nhiệt tình và sự cởi mở của con dành cho người khác? Lạy Chúa, xin tha thứ cho con! Dưới ánh nhìn của Chúa, con hướng đến ngày mai, nguyện xin Chúa Thánh Thần ngự đến và đặt sức mạnh của Ngài vào lòng con, giúp con sống với lòng tin tưởng. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

With the Holy Spirit

When the day comes to an end, let us go to the Lord. Keep silent and reread what you have experienced, focusing first on what has given you joy and inspiration: put words to those moments and thank the Lord for them! Have there also been fears that have blocked life in you, hindered your enthusiasm or your openness to others?Ask the Lord for forgiveness! Under his gaze, look forward to tomorrow; may the Holy Spirit come and put his strength in you so that you can live with confidence. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao