Tông Đồ Cầu Nguyện, 27-09-2023

Kiểm tra tương tự  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Con bắt đầu …  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15/09/2023 CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG ​Hôm nay, chúng …