Tông Đồ Cầu Nguyện, 28-10-2023

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28/10/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Nhận biết Chúa
Con xin dâng lên Chúa ngày mới này để mau mắn sốngtrọn vẹn trong tinh thần phục vụ. “Thiên Chúađâukhi những người tội chết bạo lực, khủng bố, chiến tranh?… Hay khi trẻ em bị bóc lột, làm nhục mắc phải những bệnh trầm trọng? Câu trả lời củaChúa Giêsu : ‘Thiên Chúatrong họ’, Chúa Giêsutrong họ, Ngài đau khổ trong họ, đồng cảm sâu sắcvới mỗi người.”. – ĐGH Phanxicô (ngày 29/7/2016)” (Bước 7, Đường Con Tim) Chúa hiện diệncác vùngngoại vi của cuộc sống. Con đã nhận ra sự hiện diện ấychưa? Giờ đây, con thing lặng tâm hồn nhớ lạinhững nơi, những lúc con đã không nhận ra Chúa. LạyCha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Acknowledge the Lord
Offer the new day that the Lord gives you and be ready to live it in a spirit of service. “Where is God when innocent people die because of violence, terrorism, wars?… Or when children are exploited, humiliated, and suffer from serious pathologies? Jesus’ answer is this: ‘God is in them’, Jesus is in them, he suffers in them, deeply identified with each one.”. Pope Francis (July 29, 2016)” (Step 7, The Way of the Heart) The Lord is present in the existential peripheries. Do I recognize His presence there? In the silence of your heart, discover where and at what moments you have had difficulty recognizing the Lord. Our Father

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Tới bên Chúa
Đoàn dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia Xi-đôn đến đểnghe Người giảng để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng đượcchữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hếtmọi người.” (Lc 6,12-19) Con được mời gọi để mangtrong mình hình ảnh nhân lành từ bi của Chúa Giê-su. Lạy Chúa, mỗi khi con đến với anh chị em đang cầngiúp đỡ về vật chất hay tinh thần, xin giúp họ cũng thể tìm thấy Chúa như lúc Chúa Giê-su chữa lành mọingười.

WITH JESUS DURING THE DAY

Going to the Lord
“They came to hear him and to be healed of their illnesses; those tormented by unclean spirits were healed, and people tried to touch Him because a power came out of him that healed them all.” (Lk 6:12-19) People expect to see in us a compassionate, merciful Jesus, brother, father… Lord, I ask you that when I attend to my brothers or sisters in need of material or spiritual help, they may find you, the same Jesus who healed everyone.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con lắng đọng tâm hồn làm phút hồi tâm cuốingày. Con biết ơn mọi khó khăn con gặp phải trongngày, con xin thánh Giuđa Tađêô giúp con vượt qua tất cả cùng biết lắng nghe Thánh Thần Chúa cách tốthơn. Cùng với Mẹ Maria, con xin dâng ngày mai chocác ý nguyện của tha nhân đang gặp khó khănKínhmừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I quiet my heart and take a moment to review my day. I am grateful for each of the difficulties that I encountered during the day and I ask St. Jude Thaddeus to overcome them and to listen better to the Holy Spirit. Together with Mary, I offer tomorrow to unite myself to the intentions of my brothers and sisters in need. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao