Tông Đồ Cầu Nguyện, 29-12

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-12-2020

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con biết ơn ngày mới và muốn nói với Chúa “Chúa có thể tin tưởng vào con trong sứ mệnh của Ngài, con ở đây cùng Ngài.” Chúa đã đến và muốn ở lại trong cuộc đời con để đồng hành cùng những bước đi của con. “Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.” (Lc 2,32) Ý cầu nguyện của tháng này mời chúng con đào sâu tình bạn với Chúa qua Lời Chúa và đời sống cầu nguyện. Con dành một ít thời gian hôm nay để cầu nguyện cùng Tin Mừng. Điều gì cần được soi sáng trong cuộc sống của con? Con tâm sự với Chúa như một người bạn nói chuyện với một người bạn khác, đó là cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Be grateful for the new day and tell the Lord “you can count on me for your mission, I am here for you.” The Lord has come and wants to stay in your life to accompany your steps. “A light for revelation to the Gentiles, and glory for your people Israel” (Lk 2:32). This month’s prayer intention invites you to deepen your friendship with the Lord through the Word of God and the life of prayer. Take some time today to pray with the Gospel. What needs to be enlightened in your life? Talk to the Lord as one friend talks to another, this is prayer. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Ngừng lại ít phút để định hướng lại tâm hồn con. Cùng cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng: “Đời sống người tín hữu khởi đi từ cái được hiểu là ơn gọi, như một lời gọi, hay nơi mà một lời hứa được thực hiện. Thiên Chúa không đi vào thế giới như một điều khó hiểu, nhưng với sức mạnh của lời hứa, điều sẽ được Người thực hiện vào một ngày không xa. Áp-ra-ham đã tin vào lời hứa của Thiên Chúa”. Cuộc đời cầu nguyện xác quyết rằng Thiên Chúa làm cho mỗi người chúng ta đi theo và làm môn đệ trong tiếng gọi và lời hứa của Người. Đâu là tiếng gọi của Chúa trong cuộc đời con ngay lúc này?

WITH JESUS DURING A DAY

Pause to reorient your heart. Let us pray with the Pope, “the life of a believer begins to be understood as a vocation, thus as a calling, as the place where a promise is fulfilled; and he moves in the world not so much under the weight of an enigma, but with the power of that promise, which one day will be fulfilled. And Abraham believed God’s promise.” The life of prayer affirms us in the call and promise of the Lord that he makes to each one of us to follow him and be his apostles. What is the Lord calling you to at this time?

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con khép lại ngày sống của con với tâm hồn lắng đọng. Xin cho con biết ơn vì những món quà con đã nhận được trong ngày hôm nay. Những cuộc trò chuyện của con đã diễn ra thế nào? Những gì con đã nhìn thấy? Con đã phản ứng thế nào với những tình huống khó chịu? Con đã giải quyết những thất bại của con với một tinh thần nào? Con lưu ý nó và quyết tâm chăm lo cho tâm hồn của con vào ngày mai. Kính Mừng …

WITH JESUS IN THE NIGHT

Calm your soul to close the day. Be grateful for the gifts you received. How have your conversations been? What have you fixed your gaze on? How have you reacted to annoying situations? With what spirit did you resolve setbacks? Take note. Resolve tomorrow to take care of your heart. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.