Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07-03-2022

 

 

 


 

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Nhờ Tin Mừng, chúng ta đoán trước được Cuộc phán xét Cuối cùng. Chúng ta biết những gì Chúa sẽ nói: “Đức Vua sẽ đáp lại rằng: ‘Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.’” (Mt 25,40) Con xin dâng lên Chúa ngày hôm nay với tinh thần vâng phục, xin Chúa ban cho con được thực sự sống trong tinh thần huynh đệ này. Với những người con sẽ gặp, con sẽ coi họ như là những người anh chị em cần được yêu thương và giúp đỡ. Ngài đang chờ đợi chúng con trong cuộc sống vĩnh cửu: làm thế nào chúng con có thể giúp nhau để đạt được điều này? Chính là mở lòng với những người bé nhỏ nhất trong chúng con. Lạy Cha nhân lành, xin Ngài thương đoái nhìn đến những người dân tại Ukraina đang đau khổ vì chiến tranh.

WITH JESUS IN THE MORNING

Thanks to the Gospel, we anticipate the Last Judgment. We know what the Lord will tell us: “Whenever you did it to one of these least of these, who are my brothers, you did it to me!” (Mt 25:40.) I offer you this day with an obedient spirit, Lord, and I ask you to be able to truly live in this fraternal spirit. Those whom I will meet, I will regard them as brothers and sisters to be loved and to be helped. You are waiting for us in eternal life: how can we help each other to achieve this? By saying yes to the smallest among us.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Đức Thánh Cha Phanxicô cảnh báo về “sự chú ý ít ỏi dành cho câu hỏi về tình hiệp nhất của gia đình nhân loại và tương lai của nó, dù cho đây là vấn đề rất quan trọng và mang tính quyết định. Sự xói mòn của tính nhạy cảm này xuất phát từ quyền lực của thế gian về chia rẽ và chiến tranh đang gia tăng trên toàn cầu, với tốc độ lớn hơn nhiều so với tốc độ của quá trình sản xuất hàng hóa. Đó là một nền văn hóa thực sự – hay nói đúng hơn là một phản văn hóa – của sự thờ ơ đối với cộng đồng: thù nghịch với mọi người và thông đồng với sự thống trị của đồng tiền.” Lạy Chúa, xin dủ lòng thương xót. Con có thể đáp lại sự phản văn hóa này bằng cách nào? Lạy Chúa, xin ban cho con sức mạnh để con trở thành nhân chứng qua những hành động của con suốt ngày hôm nay.

WITH JESUS DURING THE DAY

Pope Francis warns against “the scant attention given to the question, yet so important and so decisive, of the unity of the human family and its future. The erosion of this sensitivity, which comes from the worldly powers of division and war, is increasing globally, with a speed that is far greater than that of the production of goods. It is a real culture – or rather, it would be better to say an anti-culture – of indifference towards the community: hostile to men and women, and allied to the tyranny of money.” Lord, have mercy. How can I respond to this anti-culture? Lord, give me the strength to be a witness through my actions throughout this day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Một ngày được thêu dệt nên không chỉ bởi những sự kiện không lường trước được, mà còn bởi ý chí nỗ lực nữa. Liệu rằng con có thể giữ được những cam kết của mình không? Liệu con đã có một thái độ huynh đệ hay chưa? Con có hướng ánh nhìn của mình đến người cần con giúp đỡ không? Nếu có, con xin tạ ơn Chúa, vì tất cả sự tốt lành đều phát xuất từ Ngài, dù cho nó cũng đến từ chúng con. Nếu chưa, con xin Chúa thứ tha và con muốn sống tốt hơn vào ngày mai. Xin Ngài ban cho con tình yêu và ân sủng của Ngài, vì như thế là đủ cho con. Ước mong sao đây là tuần lễ của việc giữ gìn những lời hứa. Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa xuống trên chúng con để chúng con xây dựng Nước Trời.

WITH JESUS IN THE NIGHT

A day is woven of unforeseen events, but also of exerted will. Was I able to keep my commitments? Did I have a fraternal attitude? Did I turn my gaze to the one who needed help? If so, thank you, for all goodness comes from you, even if it is also from us. If not, I ask you, Lord, for forgiveness, and I want to do better tomorrow. Give me your love and your grace; that is enough for me. May this week be the week of promises kept. Lord, give us your Spirit to build your Kingdom.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao