Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07/05/2023

 

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

 

Con sẵn sàng để bắt đầu hành trình hôm nay, đặt mình cùng với trái tim Chúa Giêsu đang thổn thức vì thế giới và đoàn con của Ngài, những người cộng tác trong việc xây dựng Nước Trời. “Anh em hãy tin Thầy: Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy” (Ga 14,1-12). Chúa Giêsu khẳng định với chúng con rằng Ngài là đường đến với Chúa Cha, rằng Chúa Cha và Ngài là một. Con đường của Chúa Giêsu là mẫu gương đời sống cho con noi theo để con có thể trở thành hình ảnh phản chiếu của Chúa Cha nhân từ, Đấng cư ngụ trong con. Con xin tạ ơn Chúa, xin Ngài cho các phong trào và các nhóm của Giáo hội có thể phản chiếu tình yêu thuần khiết và lòng quảng đại của Chúa Cha. Lạy Cha chúng con…

 

WITH JESUS IN THE MORNING

I ready myself to begin this journey and place myself together with the heart of Jesus that beats passionately for the world and for His children who collaborate in the construction of His Kindom. “Believe me that I am in the Father and the Father is in me” (Jn 14:1-12). Jesus affirms to us that He is the way to the Father, that they are one. The way of Jesus humanizes us and shapes our life to become a reflection of the loving Father who inhabits us. I finish my prayer giving thanks and asking the Lord so that the Church movements and groups can be reflections of the pure love and generosity of God the Father. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dừng lại một chút để nhìn lại ngày sống với suy tư về ý cầu nguyện của tháng. ĐTC Phanxicô nói về các phong trào và các nhóm của Giáo hội: “Họ tận tụy tìm cách sống và làm cho phong phú những đặc sủng mà Chúa Thánh Thần, qua các vị sáng lập, đã ban cho tất cả các thành viên trong các hiệp hội của Ngài, vì lợi ích của Giáo hội mà những người nam, người nữ đã hiến mình cho công việc tông đồ của họ.” Đặc sủng của cộng đoàn của con là gì và chúng con cảm thấy mình được sai đi làm gì cho Chúa trong thời gian này? Con bắt đầu lại ngày sống của mình và cầu nguyện cho cộng đoàn tông đồ của con.

WITH JESUS DURING THE DAY

I stop a moment to revisit my day keeping in mind the intention of the Month. Pope Francis tells us about the church movements and groups: “they search with dedication to live and to make fruitful those charisms that the Holy Spirit, through the founders, has given all the members of His associations, in benefit of the Church and the many men and women that dedicate themselves to their apostolate.” What is the charism of my community and what do we feel sent to do for the Lord in this time? I continue my day praying for my apostolic community.

 

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

 

Lạy Chúa, giờ phút con sắp chìm vào giấc ngủ, Lời Ngài vang vọng trong con rằng: “ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm.” (Ga 14,12). Thật ngạc nhiên làm sao! Liệu con có thật sự tin rằng nếu con hiệp nhất với Ngài, con sẽ trở nên giống Ngài và làm được những việc thật đặc biệt? Lạy Chúa, xin cho con được theo Ngài, xin cho lòng tin và hy vọng trong con được đổi mới mỗi ngày. Kính Mừng Maria…

 

WITH JESUS IN THE NIGHT

When I am about to fall asleep, Lord, your word resonates in me: “whoever believes in me will also do the works that I do.” How wonderful! Do I really believe that if I remain united with You, I can be and do truly special things? I beg you that, following You, faith and hope may be renewed in me every day. Hail Mary.